Numer czerwcowy „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Janusza T. Hryniewicza pt. Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później, którego przedmiotem jest weryfikacja hipotezy o stabilności czynników lokalnego rozwoju gospodarczego w latach 1994–2014. Wskaźnikiem rozwoju gospodarczego gmin były dochody własne gmin per capita, a badaniu podlegały następujące czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego: mobilizacja społeczna, infrastruktura, kapitał zagraniczny, współpraca władz gminy z przedsiębiorcami, regiony historyczne, podział wieś–miasto oraz nierówności dochodów gminnych.

Następnie Elżbieta Inglot-Brzęk oraz Tomasz Skica w artykule pt. Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy podejmują problem efektów stosowania przez samorząd gminny instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Artykuł O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia – doświadczenia państw nordyckich Dawida Sześciły zawiera z kolei omówienie reform systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich (Norwegia, Dania Finlandia, Szwecja), których charakterystyczną cechą była szeroko pojmowana recentralizacja. Autor zauważa, że zjawiska te doprowadziły do istotnego przeobrażenia systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich i mogą mieć wpływ również na kierunki reform w innych państwach europejskich. Artur Pytel w tekście pt. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego czy funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast Artur K. Modrzejewski w artykule pt. Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych określa, w jaki sposób znowelizowana ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych determinuje status spółek komunalnych, którym zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone po 1.01.2012 r., czyli od chwili, kiedy zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale przed wejściem w życie ustawy o zmianie Prawa zamówień publicznych (czyli 1.01.2017 r.).
Numer zawiera ponadto recenzję książki Dariusza Kupisza i Sebastiana Piątkowskiego pt. Od rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków przygotowaną przez Wojciecha Sońtę, glosę krytyczną Wojciecha Maciejki do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2016 r. (II OSK 1463/15) dotyczącą katalogu stron w postępowaniu z zakresu stosunków wodnych, a także przegląd piśmiennictwa opracowany przez Justynę Przedańską.