W wakacyjnym, czyli podwójnym, numerze „Samorządu Terytorialnego” polecamy Państwa uwadze następujące artykuły. Związek metropolitalny w województwie śląskim Bogdana Dolnickiego i Romana Marchaja omawiający założenia i istotę związku metropolitalnym w województwie śląskim, który wszedł w życie 7.04.2017 r. ustawą z 9.03.2017 r. Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych Aleksandry Picej, w którym autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy.

Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce Moniki Banaszewskiej, w którym autorka bada wpływ redystrybucji poziomej na potencjał dochodowy gmin w Polsce w latach 2007–2014, przedstawiając przesłanki i zagrożenia związane z wyrównywaniem poziomym oraz konstrukcję systemu wyrównywania dochodów gmin. Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki terytorialne w obszarach funkcjonalnych Macieja Turały omawiający metodę służącą prognozowaniu – w wieloletniej perspektywie – indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości Elżbiety Inglot-Brzęk oraz Tomasza Skicy, w którym autorzy badają związki pomiędzy poziomem kapitału społecznego a skutecznością instrumentów wsparcia przedsiębiorczości rozpatrywane przez pryzmat nowo tworzonych podmiotów gospodarczych, stawiając tym samym pytanie o to, w jakim zakresie obecny na danym terenie kapitał społeczny stanowi stymulantę czy destymulantę dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, co stanowi kluczowy aspekt projektowania polityki wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Status ustrojowoprawny organu zastępczego organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego Adama Ostapskiego, w którym autor nie poprzestaje jedynie na identyfikacji odpowiednich regulacji prawnych, ale dokonuje ich konceptualizacji także w płaszczyźnie doktrynalnej. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rad powiatów w wybranych obszarach Jarosława Czerwa, którego analiza prowadzi do stwierdzenia potrzeby zmian ustawowych dookreślających ustrój rad powiatów oraz zasady ich funkcjonowania we wskazanych w artykule obszarach. Wokół pojęcia dochodu w ustawie o pomocy społecznej Karoliny Stopki, w którym analizę autorka dokonuje z punktu widzenia celów i wartości pomocy społecznej, sygnalizując potrzebę podjęcia przez ustawodawcę refleksji nad jego obowiązującym unormowaniem. Status prawny nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w szkole lub placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Jarosława Witkowskiego, w którym autor dochodzi do konkluzji, że nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie są pracownikami samorządowymi. Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniu scaleniowym zwyczajnym Andrzeja S. Tokarza, poruszający zagadnienie dostępności środków zaskarżenia w toku postępowania dotyczącego scalania gruntów, uregulowane w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami, których współstosowanie budzi wątpliwości. Materialnoprawne i proceduralne związanie podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków oraz księgą wieczystą – relacja danych ewidencyjnych wobec danych wieczystoksięgowych z perspektywy podatkowej Krzysztofa Radzikowskiego, który omawia rolę ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej w podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od nieruchomości w świetle tezy o rozgraniczeniu materialnoprawnego i proceduralnego (dowodowego) związania dokumentem elementów konstrukcji podatku. Czy istnieje uniwersalny model administracji terytorialnej? Społeczne uwarunkowania (de)centralizacji na przykładzie Indii i Chińskiej Republiki Ludowej Andrzeja Strzałkowskiego, który stawia tezę, że różnice w ustrojach administracyjnych znacząco odbiegających od modelu przyjętego w demokratycznych państwach wysokorozwiniętych nie wynikają wyłącznie z prostych decyzji politycznych, ale są związane z szerokim kontekstem społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
Numer wieńczy glosa krytyczna Magdaleny Gurdek do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r. (I OSK 3507/15) pt. Sobota jako dzień roboczy na gruncie art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. A także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w ramach dolnośląsko-saksońskiego spotkania administratywistów pt. Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec (Wrocław 21–22 października 2016 r.) przygotowaną przez Barbarę Zyzdę.