Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

 

Obszarem dla badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego, natomiast bezpośrednim efektem badania jest stwierdzenie, że wykorzystane środki UE na projekt turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bezpośrednio o stanie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego.

Z kolei Kamila Żmuda-Matan w tekście pt. Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone dokonuje analizy prawnej obowiązujących regulacji w zakresie gwarancji prawnych związanych z zabezpieczeniem właściwej wysokości środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymywanych w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także analizy dotychczasowych doświadczeń samorządu w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń.
W następnym artykule pt. Rekompensowanie gminom utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody Wiesława Miemiec wraz z Przemysławem Pestem podejmują analizę sytuacji tzw. kumulacji zwolnień, gdy dany grunt może być zwolniony z podatku od nieruchomości na postawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.), ale również na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 lub 10 u.p.o.l. jako budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, a także grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione.
Bogumił Pahl w tekście pt. Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r. dostrzega, że „przy okazji” zmiany ustawy o transporcie kolejowym 1.01.2017 r. znowelizowano po raz kolejny ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnienia infrastruktury kolejowej. Taki tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym zaczyna być w Polsce – niestety – regułą. Nie zmienia się bowiem prawa podatkowego na mocy przepisów „podatkowych”, lecz regulujących inne dziedziny życia społecznego niż opodatkowanie. W następstwie tego dochodzi do tworzenia konstrukcji podatkowych o niejednoznacznym zakresie, ale również godzących istotnie w interesy majątkowe gmin bez jednoczesnego zapewnienia im rekompensaty utraconych dochodów.
Dominika Tykwińska-Rutkowska w opracowaniu pt. Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym omawia dwie formy partycypacji mieszkańców gmin (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym: młodzieżowe rady gmin oraz gminne rady seniorów. Rady funkcjonujące na podstawie przepisów art. 5b–5c ustawy o samorządzie gminnym oraz statutów właściwych jednostek samorządu gminnego zalicza się w literaturze przedmiotu do mechanizmów partycypacji społecznej o charakterze ustrojowym.
Natomiast Anna Gross w artykule pt. Rola konsultacji społecznych przy dokonywaniu zmian terytorialnych przedstawia istotę, podstawy prawne oraz metody konsultacji społecznych jako istotnej formy wpływania obywateli na domeny władztwa publicznego, mającej na celu urzeczywistnienie wizji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie współpracującego z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz wskazuje rolę, jaką konsultacje społeczne odgrywają w procesie zmian terytorialnych.
W ostatniej części numeru znajdziemy ponadto opracowanie Tomasza Dąbrowskiego pt. Samorząd terytorialny Księstwa Liechtensteinu, recenzję książki Pawła Swianiewiczaa, Adama Gendźwiłał, Julity Łukomskiej i Anny Kurniewicz pt. Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, przygotowaną przez Roberta Gawłowskiego, a także glosę aprobującą Przemysława Szustakiewicza do postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 1118/15) dotyczącą stosunku pracy strażnika gminnego.