Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 19.05.2017 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana ochrona wierzycieli w spółkach handlowych. Problematyka ta stanowi jedno z kluczowych zagadnień będących przedmiotem analiz i dociekań teoretycznych, jak również zajmuje ważne miejsce w dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

W numerze polecamy m.in. następujące artykuły:
Konrad Osajda, Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Celem artykułu jest próba przedstawienia całego spektrum instrumentów i przypadków ochrony wierzycieli spółek, jakie ujawniło się w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, co powinno pozwolić na dostrzeżenie zarówno często zapominanych instrumentów, jakie temu mogą służyć, jak i ujawnić przypadki (okoliczności), gdy taka ochrona staje się szczególnie potrzebna. Artykuł rozpoczyna próba uporządkowania problematyki dotyczącej ochrony wierzycieli spółek, a więc klasyfikacja tych wierzycieli, wskazanie instrumentów mogących służyć bezpośrednio albo pośrednio ich ochronie, wyszczególnienie podmiotów, w majątku których wierzyciele spółki kapitałowej mogą poszukiwać ochrony, a wreszcie identyfikacja okoliczności, w razie wystąpienia których ochrona wierzycieli spółki może być szczególnie istotna i potrzebna. Dalej wskazano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące ochrony wierzycieli spółek, odpowiednio, na wypadek niewypłacalności spółki, w razie likwidacji spółki, w związku z transformacją spółek, a także w kontekście wnoszenia do spółki aportów.
Piotr Marcin Wiórek, Odpowiedzialność przebijająca w prawie niemieckim. Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie równie atrakcyjnej, co kontrowersyjnej koncepcji odpowiedzialności przebijającej (Durchgriffshaftung), jako swoistego punktu odniesienia w toczącej się w polskiej doktrynie prawa spółek dyskusji dotyczącej ochrony wierzycieli spółki z o.o. Koncepcja Durchgriffshaftung jest rozwijana w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie od prawie 100 lat. Zastosowanie tej koncepcji w jej klasycznej postaci prowadzi do przebicia zasłony korporacyjnej i pociągnięcia wspólników do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. To pozbawienie wspólników spółki z o.o. „przywileju” wyłączenia odpowiedzialności stanowi z jednej strony efektywny i spektakularny instrument ochrony wierzycieli w przypadkach nadużycia przez wspólników formy prawnej spółki z o.o. Z drugiej jednak strony, stosowanie konstrukcji odpowiedzialności przebijającej może prowadzić do podważenia bezpieczeństwa prawnego i zagrozić atrakcyjności spółki z o.o. jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
Aleksander Jerzy Witosz, Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Temat ochrony wierzycieli w prawie upadłościowym jest niezwykle szeroki. Kluczowym jednak mechanizmem ochrony praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego, przewidujący odpowiedzialność odszkodowawczą osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości za niedochowanie temu wymogowi lub naruszenie przepisanego ustawowo terminu. Konstrukcja ta uległa z dniem 1 stycznia 2016 r. istotnym modyfikacjom, a co równie istotne zmianie uległo szereg dalszych regulacji (zwłaszcza przesłanki ogłoszenia upadłości i procedury oddłużeniowe dla osób fizycznych) tworzących otoczenie prawne, w którym funkcjonuje wskazany mechanizm sankcyjny. Niniejszy tekst ma odpowiedzieć na pytanie o kształt tych zmian i ocenić, czy wzmacniają one pozycję prawną wierzycieli niewypłacalnych przedsiębiorców.