W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/10 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego, „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego”. Autor koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie zbadaniu realnego, rzeczywistego celu przyświecającego autorom projektu ustawy, którego zadaniem było usunięcie z porządku prawnego pierwszej z trzech procedur ostrożnościowych.

W artykule oparto się nie tylko na treści projektów ustaw czy ich uzasadnień, ale także na opiniach doktryny oraz Trybunału Konstytucyjnego.
Aleksandra Czajer w artykule „Problem zależności między ugodą a umową administracyjną w kontekście możliwości wprowadzenia umowy administracyjnej do polskiego prawa. Odautorska propozycja rozwiązań” przedstawia problematykę braku w polskim prawie instytucji umowy administracyjnej, która zastępowałaby akt administracyjny. Autorka zauważa, że nie jest jednak wykluczone, iż instytucja znajdzie zastosowanie w prawie polskim w przyszłości, ale wprowadzenie umowy administracyjnej do polskiego prawa powodowałoby potrzebę określenia zależności między tą nową formą działania organu administracyjnego a funkcjonującą już w polskim prawie ugodą administracyjną. W artykule zostały przedstawione różne możliwości wkomponowania ugody administracyjnej w system, w którym załatwienie sprawy może nastąpić nie tylko w drodze wydania aktu administracyjnego, lecz także w drodze zawarcia umowy administracyjnej. Jednocześnie analiza zależności między ugodą administracyjną a umową administracyjną w kontekście możliwości wprowadzenia umowy administracyjnej do polskiego prawa może być pomocna w określeniu niejasnej istoty samej ugody.
Warto zwrócić także uwagę na tekst Andrzeja Mariana Świątkowskiego, „Prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy bez uzasadnionego powodu a kwestia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Część I – Europejskie standardy ochrony przed wypowiedzeniem”. Autor porusza temat art. 24 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej uchwalonej 3.05.1996 r. (ZEKS), który ustanawia jednolity, europejski standard ochrony praw pracowniczych w razie bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. W Polsce trwa debata nad celowością ratyfikacji ZEKS. W pierwszej części artykułu autor przedstawia orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy (EKPS RE) i wskazuje, że przepisy kodeksu pracy są zgodne ze standardami ochrony ustanowionymi w ZEKS. Wypowiedzenie umowy o pracę jest bowiem czynnością kauzalną, przyczyny wypowiedzenia są kontrolowane przez związki zawodowe i sądy pracy. Nie ma więc przeszkód prawnych do ratyfikacji podpisanej przez rząd RP w 2005 r. ZEKS. Autor sygnalizuje poważny problem prawny, który rozwija w części drugiej artykułu, iż ustanowione w przepisach Kodeksu pracy maksymalne granice odszkodowań zasądzanych pracownikom bezprawnie zwolnionym z pracy są zbyt niskie. Z najnowszej judykatury EKPS RE wynika, że jakiekolwiek granice wysokości odszkodowania, nawet kilkakrotnie przekraczające stawki ustalone w Polsce, są uznawane za niezgodne z art. 24 ZEKS. Powstaje zatem problem, czy de lege lata uzasadniona byłaby ratyfikacja ZEKS bez uprzedniej nowelizacji przepisów polskiego prawa pracy.

Ponadto polecamy lekturze:
– Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz, Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich
– Małgorzata Król, Problematyka oceny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
– Marcin Burzec, Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wnioski de lege ferenda
– Monika Augustyniak, Public consultations in municipal local government in Poland and France − the conclusions and proposals [Konsultacje społeczne w samorządzie gminnym w Polsce i we Francji – wnioski i postulaty]
– Piotr Mączyński, Renata Płaszowska, Specificity of cities with poviat status in perspective of performing tasks for ensuring safety and public order [Specyfika miast na prawach powiatu z perspektywy wykonywania zadań z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego]
– Katarzyna Płonka-Bielenin, Crisis situation as a determinant of anti-crisis measures at the district level [Sytuacja kryzysowa wyznacznikiem działań antykryzysowych na szczeblu powiatu]