Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło, Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
Artykuł został poświęcony zagadnieniu dochowania należytej staranności (które to pojęcie nie zostało ustawowo zdefiniowane) przez podatnika w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów, w celu uwolnienia się przez niego od zarzutu udziału w oszustwie podatkowym, a tym samym ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT.

Autorzy dokonali analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „należyta staranność”. Przedstawili praktykę organów podatkowych (niekorzystną dla podatników) w przedmiocie zachowania owej należytej staranności, a także stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie, które w cytowanych w artykule wyrokach jest korzystne dla podatników. Zaprezentowali również zasady weryfikacji kontrahentów, które można wyinterpretować z obfitego w tym temacie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

dr Michał Wilk, Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych
Celem wprowadzenia do Ordynacji podatkowej mechanizmu prawnego utrwalonej praktyki interpretacyjnej było zabezpieczenie podatników przed negatywnymi konsekwencjami zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jak zauważa Autor, treść przepisów regulujących tę instytucję może jednak budzić wątpliwości co do zakresu jej stosowania. W artykule została przedstawiona wnikliwa analiza tytułowego zagadnienia, obejmująca m.in. samo pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej, jej miejsce w systemie interpretacji podatkowych, a także jej funkcje i podstawy aksjologiczne.

Wojciech Majkowski, Marcin Michna, Wydanie wspólnikom majątku w postaci rzeczowej przez spółkę kapitałową w likwidacji
Po zakończeniu procesu likwidacji spółki kapitałowej najczęściej jej majątek rzeczowy jest przekazywany wspólnikom. Autorzy przedstawiają analizę skutków podatkowych takiego przekazania dla likwidowanej spółki w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wskazują na poglądy wyrażane przez składy orzekające sądów administracyjnych w tym zakresie. Głównym zagadnieniem, któremu poświęcono wiele uwagi, jest kwestia, czy tego typu działanie podlega w każdym przypadku opodatkowaniu dla likwidowanej spółki.

dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły, Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych, zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
W art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wymienione główne zadania jej organów. Należą do nich m.in. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz wybranych przestępstw i wykroczeń powszechnych, a także zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że reforma administracji podatkowej obejmuje także wiele instytucji związanych ze stosowaniem przez organy Krajowej Administracji Skarbowej prawa karnego i na tym zagadnieniu koncentrują się w swoich rozważaniach. Dotyczą one m.in. kwestii właściwości organów KAS na gruncie Kodeksu karnego skarbowego w kontekście czynnego żalu, ścigania przez organy KAS przestępstw powszechnych (np. przestępczość zorganizowana oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwo materialne oraz intelektualne, związane także z wystawioną fakturą, używanie dokumentów poświadczających nieprawdę, zawierających fałszerstwo intelektualne, oszustwo), czy czynności operacyjno-rozpoznawczych organów KAS.