„Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Następnie Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot i Filip Nowak w artykule pt. Zastosowanie analizy procesowej do upraszczania procedur realizowanych przez organy administracji samorządowej – na podstawie danych pozyskanych z urzędów miast Poznania, Łodzi i Wrocławia – wykazują, że zastosowanie metody upraszczania procedur administracyjnych opartej na analizie procesowej z wykorzystaniem notacji modelowania procesów biznesowych pozwala upraszczać procesy realizowane w administracji samorządowej.
Z kolei Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor i Justyna Wasil w tekście pt. Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy podejmują próbę ustalenia, jak wygląda praca organów jednostki samorządu gminnego, gdy między organem wykonawczym a organem stanowiącym występuje konflikt, a także jakie są konsekwencje takiej sytuacji oraz jakiego rodzaju rozwiązania prawne zniwelowałyby ryzyko blokowania pracy organów władzy w omawianej sytuacji.
Natomiast Bartosz Drzymała w artykule pt. Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym w ramach tzw. zinstytucjonalizowanego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, który polega na realizacji przedsięwzięcia przez spółkę z kapitałem mieszanym, zawiązaną wspólnie przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego.
Łukasz Rozmysłowski w artykule pt. Granica zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe porusza kwestię granic zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Z kolei Andrzej Panasiuk w opracowaniu pt. In house – możliwości czy bariery w praktycznym wykorzystaniu przez jednostki samorządu terytorialnego poddaje analizie kształt nowych rozwiązań związanych z in house w prawie krajowym.
Część artykułową kończy tekst Grzegorza Wrońskiego pt. Kuratela absentis w postępowaniu administracyjnym – zagadnienia wybrane, w którym autor podejmuje problematykę ustanowienia dla strony postępowania administracyjnego przedstawiciela, którego zadaniem jest nie tylko postaranie się o ustalenie aktualnego miejsca pobytu reprezentowanego, ale również ochrona jego praw w toczącym się postępowaniu.
Numer zawiera również glosę aprobującą Wojciecha Piątka do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2016 r. (II FSK 2831/14) dotyczącą kontroli prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego u dłużnika zajętej wierzytelności, a także przegląd piśmiennictwa opracowany przez Justynę Przedańską.
Całość zamyka przypomnienie ogłoszenia o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz najlepszą pracę magisterską, obronione w 2017 r., których termin nadsyłania upływa 31 stycznia 2018 r.