W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

 

Obejmuje ona nie tylko regulacje krajowe, ale i unijne. W wyniku wydania stosownych przepisów (dyrektywa 2015/2436 i rozporządzenie 2017/1001) Polska, jako członek Unii Europejskiej, została zobowiązana do wprowadzenia daleko idących zmian do krajowego systemu znaków towarowych. Zagadnienia z tym związane będą jednym z najważniejszych problemów podczas obrad konferencyjnych. Oprócz tego, przedmiotem dyskusji organizatorzy chcieliby uczynić kwestie kumulacji i kolizji praw własności intelektualnej, proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń w prawie znaków towarowych i zagadnienia związane z obrotem prawami do znaków towarowych. Konferencja jest adresowana do całego polskiego środowiska naukowego, specjalizującego się w prawie własności intelektualnej. Oprócz tego do udziału w wydarzeniu są zaproszeni praktycy: adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi. Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Medialnego patronatu konferencji udzielili m.in. dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo C.H. Beck, Europejski Przegląd Sądowy, Monitor Prawa Handlowego, Radio Lublin, TVP 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne pod adresem: www.ochronaznakow.edu.pl

Grafika ZNUJ