Leszek Mitrus, Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”. Opracowanie dotyczy wymiaru socjalnego strategii „Europa 2020”. Autor prezentuje założenia dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy oraz efektywności systemu ubezpieczeń społecznych. Wskazuje zalecenia adresowane w ostatnich latach do Polski w ramach tzw. semestru europejskiego.

Podkreśla, że rekomendacje często dotyczą obszarów, które nie są objęte kompetencjami legislacyjnymi Unii Europejskiej. Z tego względu ich wpływ na politykę społeczną w państwach członkowskich może być większy, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

Martyna Kusak, Ochrona danych osobowych w sprawach karnych – rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE. Szybki postęp techniki i globalizacja przyniosły w ostatnich latach nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Nie tylko znacznie wzrosła skala zbierania i wymiany takich danych, ale dostępna technologia pozwala również na ich przetwarzanie w niespotykanym dotąd wymiarze również przez organy ścigania. Z uwagi na fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest jednym z praw określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia wykazała się szybką reakcją na potrzeby zwiększonej skali gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, i zagwarantowała kompleksową strategię na rzecz ich ochrony zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w stosunkach z innymi państwami. Co istotne, w pakiecie instrumentów gwarantujących jednolity poziom ochrony danych w Unii, dyrektywą 2016/680/UE wysunięto przed nawias przepisy w obrębie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, z uwagi na specyfikę tych obszarów i potencjalne różnice w zakresie korzystania przez osoby fizyczne z niektórych praw do ochrony danych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń przedmiotowego instrumentu oraz ich zestawienie z obecnymi przepisami krajowymi. Efektem przeprowadzonej analizy będzie odpowiedź na pytanie, czy krajowe standardy ochrony danych osobowych odpowiadają standardom europejskim, a jeśli nie, to jakie zmiany są konieczne?

Jacek Szajnar, Czy austriacki „Planender Baumeister” może być wpisany na listę architektów w Bawarii – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r., C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi. Przedmiotem niniejszej glosy jest spór prawny dotyczący odmowy dostępu do zawodu architekta obywatelowi niemieckiemu zamieszkałemu zarówno w Austrii, jak i w Bawarii (Niemcy), który prowadził w Austrii działalność w charakterze „mistrza budownictwa/planowanie i obliczenia techniczne”, przy czym osoba ta nie miała prawa do wpisania na listę architektów w Austrii. Autor rozpatruje problem, czy architekt musi mieć wykształcenie i doświadczenie projektowania artystycznego, planowania przestrzeni miejskiej, zarządzania oraz ewentualnie konserwacji zabytków, podkreśla zawodowy charakter austriackiego tytułu, zauważa różnice, jakie istnieją przy uznawaniu w Unii Europejskiej wykonywania zawodu prawnika a zawodami medycznymi i zawodem architekta, zwraca uwagę na nadużycia prawa w procesie nostryfikacji dyplomów, jakie zachodziły przed członkostwem Polski w UE. W glosie omówiono również problem, czy osoba posiadająca austriacki tytuł mogłaby być wpisana na listę architektów w Polsce.