Andrzej Szumański, Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przedmiotem opracowania jest analiza szczególnych regulacji prawnych sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zamieszczonych w różnych ustawach, pojawiających się w polskim ustawodawstwie począwszy od końca XX wieku.

Regulacja ta nie tworzy rozwiązań systemowych, lecz ma raczej charakter doraźny i przypadkowy, odbiegający często od przepisów ogólnych z powyższego zakresu, takich jak art. 17 k.s.h., art. 58 § 1 i art. 63 § 1 k.c. Prowadzi to do przykrego wniosku, że modelu racjonalnego ustawodawcy, jako metody wykładni prawa, nie można stosować przy interpretacji ustawodawstwa o spółkach z udziałem Skarbu Państwa
Leopold Moskwa, Zakres prokury – próba oceny propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (cz. I). Zarówno w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego z października 2008 r., jak i w projekcie Części ogólnej Kodeksu cywilnego ze stycznia 2015 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego proponuje modyfikację aktualnych przepisów regulujących zakres prokury. Po pierwsze, o ile art. 1091 § 1 k.c. precyzuje, iż prokura obejmuje umocowanie do czynności, „jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”, o tyle w art. 168 § 1 projektu z 2008 r. i art. 119 § 1 projektu z 2015 r. jest mowa o czynnościach, „jakie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Proponowana zmiana nie ma znaczenia merytorycznego, zasługuje wszakże na akceptację, ponieważ prowadzi do eliminacji wieloznaczności terminów prawnych. Po drugie, w obu projektach Komisja Kodyfikacyjna widzi potrzebę istotnego ograniczenia ustawowego zakresu umocowania prokurenta. Poza umocowaniem mają się znaleźć nie tylko czynności określone w art. 1093 k.c., lecz także nabywanie przedsiębiorstwa, zbywanie, nabywanie i oddawanie do czasowego korzystania jego zorganizowanej części oraz nabywanie nieruchomości (art. 168 § 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 projektu z 2008 r., art. 119 § 2 projektu z 2015 r.). Powyższy pomysł „okrojenia” prokury nie wydaje się fortunny. Nie znajduje on oparcia ani w piśmiennictwie obcym, ani w praktyce krajowej.
Mariusz Korcyl, Obowiązek ochrony „szczególnie poufnych i konkurencyjnych informacji” przez byłych członków organów spółek kapitałowych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istnienie i zakres obowiązku zachowania w tajemnicy szczególnie poufnych i konkurencyjnych informacji przez byłego członka organu spółki kapitałowej po ustaniu stosunku prawnego łączącego go ze spółką. Zagadnienie to rozpatrywane jest z punktu widzenia określenia treści czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych przez byłych członków organów po wygaśnięciu ich mandatu. W nieznacznym tylko stopniu poruszona została problematyka zakazu konkurencji. W konsekwencji Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy po upływie stosunku prawnego wiążącego strony istnieje możliwość dalszego egzekwowania od byłych członków organów zachowania w stanie nienaruszonym informacji poufnych, przez związaną z nimi uprzednio lojalnościowym węzłem prawnym spółkę kapitałową, a jeżeli tak, to w jaki sposób oraz przez jaki okres.