Dominika Wajda, Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym. W Polsce istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne w odniesieniu do grup spółek, mimo że większość spółek kapitałowych funkcjonuje właśnie jako zgrupowania. Problematyka ta jest jednak coraz częściej przedmiotem zainteresowania judykatury, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”.

W opracowaniu omówione zostały orzeczenia, w których sądy odwoływały się do takich pojęć jak „interes grupy spółek” czy „pokrzywdzenie udziałowców mniejszościowych” oraz wyjaśniały relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami zgrupowania.
Izabela Mycko-Katner, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła. Przed wejściem w życie ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu wadliwości dzieła była normowana w dwóch aktach prawnych, tj. w Kodeksie cywilnym (dla obrotu niekonsumenckiego) oraz w ustawie o sprzedaży konsumenckiej (w przypadku dzieła będącego rzeczą ruchomą, wykonanego na zamówienie konsumenta przez przyjmującego zamówienie). W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 25.12.2014 r., dla odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu wad fizycznych dzieła zastosowanie mają jedynie znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego. Obejmują one swym zakresem zarówno obrót konsumencki, gospodarczy, jak i powszechny. Przepisy te nie są jednak klarowne, co znajduje wyraz w rozbieżnych stanowiskach doktryny. Z tego też względu w niniejszym artykule przedstawiono okoliczności, które – na skutek zmian legislacyjnych – mogą obecnie stanowić o wyłączeniu odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła. Wskazane zagadnienie, ze względu na dużą popularność zawierania umów o dzieło w obrocie, ma istotne znaczenie praktyczne. Rozważania dotyczą w szczególności wykładni art. 638 k.c., w tym zawartego w nim odesłania do przepisów o rękojmi przy umowie sprzedaży, a także ustalenia relacji treści tego przepisu do art. 634 k.c. W ostatnim przypadku przyjęto, że niewykonanie obowiązku z art. 634 k.c. i użycie nienadającego się do tego materiału bez wyraźnego polecenia należycie poinformowanego zamawiającego skutkować będzie odpowiedzialnością przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady dzieła.
Stanisław Michałowski, Charakterystyka i przedmiot zobowiązań offsetowych w prawie polskim. Przedmiotem artykułu jest rzadko poruszane w nauce prawa zagadnienie, jakim jest charakterystyka i przedmiot zobowiązań offsetowych na gruncie ustawy offsetowej z 2014 r. Autor korzystając z polskiego oraz międzynarodowego piśmiennictwa, jak również z własnej wiedzy praktycznej nabytej w trakcie obsługi prawnej podmiotów uczestniczących w procedurze offsetowej, dokonuje opisu nowego modelu zobowiązań offsetowych. Kluczowe dla dokonania analizy będącej przedmiotem pracy jest przedstawienie wymogów stawianych przez prawo unijne dla dopuszczalnych praktyk offsetowych, jak również porównanie treści nowej ustawy z poprzednio obowiązującą ustawą offsetową z 1999 r. oraz z praktyką jej stosowania. Autor stara się wykazać, że ustawa offsetowa z 2014 r. w oparciu o wymogi prawa unijnego dokonała istotnej zmiany dotychczas obowiązującego charakteru zobowiązań offsetowych. Jednocześnie autor wskazuje na znaczne ograniczenia w zakresie dopuszczalnych świadczeń będących przedmiotem offsetu wobec wykluczenia możliwości ich uzasadnienia względami ekonomicznymi.