Filip Majdowski, Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia pięciu instrumentów prawnych przeciwko tzw. zjawisku agresywnego planowania podatkowego na rynku wewnętrznym.

Jednym z tych instrumentów mają być regulacje dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC). W Polsce przepisy dotyczące CFC zostały wprowadzone z początkiem 2015 r. W związku z przyjęciem dyrektywy należy jednak je znowelizować. Autor szczegółowo analizuje projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 6.07.2017 r., zawierający także propozycje zmian regulacji CFC.

dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części
Przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej pozwalają na wyłączenie z opodatkowania VAT zbycia całości lub części majątku. Regulacja ta ma charakter fakultatywny, jednak większość państw członkowskich (w tym Polska) zdecydowała się na jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Autorzy przedstawiają sposób implementacji tej regulacji do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazują zasady, według których należy dokonywać interpretacji zaimplementowanej opcji dyrektywy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Analizują m.in. zagadnienia takie jak: wykładnia pojęcia zbycia oraz pojęcia przedsiębiorstwa lub jego części, następstwo prawne nabywcy, warunek kontynuacji działalności, wprowadzenie dodatkowych środków w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji oraz w celu zapobieżenia uchylaniu się lub unikaniu opodatkowania VAT.

Satenik Melkonyan, Filip Schade, Unilateralne oraz supranarodowe podejście do półtransparentnych spółek dominujących de lege lata i de lege ferenda
Artykuł 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zwolnienie dywidend od podatku u źródła (jeśli podatnicy spełniają określone w ustawie warunki). Jednakże nie jest w pełni oczywiste, czy również półtransparentne spółki dominujące są objęte zakresem zastosowania tej regulacji. Autorzy przedstawiają stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii tego zagadnienia, wyrok Trybunału Sprawiedliwości, C-448/15, Wereldhave, dokonują wnikliwej wykładni wskazanego przepisu, rozważają zgodność rezultatu wykładni w prawem Unii.

dr Ewa Prejs, Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – rozważania nad konstytucyjnością obowiązującej regulacji
Przepis art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Mimo nowelizacji tego przepisu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 30/11 nadal budzi on wątpliwości co do jego konstytucyjności. Autorka na wstępie omawia zagadnienie samej instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego, dalej wnikliwie analizuje kolejne nowelizacje art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji. Podejmuje m.in. następujące kwestie: zawieszenie biegu przedawnienia a związek niewykonania zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; zawieszenie biegu przedawnienia a wszczęcie postępowania o przestępstwo (wykroczenie) w sprawie (in rem); zawieszenie biegu przedawnienia a zawiadomienie podatnika o wszczęciu postępowania o przestępstwo (wykroczenie) w sprawie czy zawieszenie biegu przedawnienia a domniemanie niewinności – z powołaniem się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym przedmiocie.