Daniel Jurewicz, Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego
Równoważenie rozwoju i jego rozpatrywanie w wielu aspektach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Efektem niezrównoważenia finansowego w okresie ostatnich kilkunastu lat jest znaczący rozmiar zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego.

Nieuwzględnianie wszystkich negatywnych aspektów związanych z zobowiązaniami zwrotnymi oraz zbyt optymistyczne przewidywania dotyczące efektów realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych mogą spowodować, że dług publiczny stanie się istotną barierą ograniczającą procesy rozwojowe w najbliższych latach. Zasadniczym celem artykułu jest pogłębienie dyskursu w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście problematyki ich rozwoju. W tym celu zaprezentowany został przegląd stanowisk zawartych w literaturze przedmiotu, przedstawione również zostały wyniki własnych badań empirycznych. Podmiotem badań były polskie gminy w okresie od 2003 r. do 2015 r., a przedmiot stanowiło zadłużenie wskazanych podmiotów. Do badań zostały zastosowane podstawowe, powszechnie stosowane metody analizy dynamiki. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę poszukiwania nowych mierników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem nowych, słabo zidentyfikowanych i opisanych w literaturze przedmiotu, aspektów związanych z analizowanym długiem jest zjawisko jego refinansowania.

Janina Kotlińska, Formy współpracy JST i ich wykorzystanie w praktyce
Jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce przekazano wiele zadań publicznych, pozostawiając w zasadzie swobodę wyboru sposobu ich realizacji. Jednym z takich sposobów jest współdziałanie, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł. Przedstawiono w nim potencjalne formy współpracy jednostek samorządowych przy realizacji zadań publicznych oraz – na podstawie danych liczbowych – ich wykorzystanie w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytania dotyczące płaszczyzn i powodów podejmowania tej współpracy, a także jej skutków finansowych.

Bogumił Pahl, Hale magazynowe namiotowe a przedmiot podatku od nieruchomości
Opodatkowanie hal namiotowych magazynowych stanowi dość istotny problem na etapie realizacji podatku od nieruchomości. Tego typu obiekty mają różną konstrukcję budowlaną. Okoliczność ta determinuje zasady ich opodatkowania. Podatkowoprawna klasyfikacja hal namiotowych magazynowych wymaga ustalenia normatywnych pojęć: budynek i budowla.

Magdalena Taraszkiewicz, Odpowiedzialność związków międzygminnych występujących w roli zamawiającego na tle ustawy – Prawo zamówień publicznych
Związki międzygminne z chwilą ogłoszenia ich statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym uzyskują osobowość prawną i stają się niezależnym od gmin podmiotem prawa. Nie tworzą jednak kolejnego szczebla samorządu terytorialnego. Uzyskana z chwilą zarejestrowania i ogłoszenia statutu osobowość prawna związku pozwala mu na podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań publicznych, a co za tym idzie – uprawnia związek do zaciągania zobowiązań i dysponowania należącym do niego mieniem.
Odpowiedzialność związków międzygminnych została uregulowana w dziale VII ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z tej ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na związek karę pieniężną. Należy podkreślić, że kara pieniężna nie zostanie nałożona stricte na konkretną osobę lub organ związku międzygminnego, lecz na sam związek będący podmiotem praw i obowiązków.
Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzialności związków międzygminnych występujących w roli zamawiającego na tle ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Maciej Berek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z wydanym na jej podstawie regulaminem funduszu obowiązującym u danego pracodawcy określają zasady wydatkowania środków funduszu, w tym cele, na które mogą być przeznaczone te środki. Reguły tworzenia i dysponowania funduszem dotyczą także pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych. Szczególny sposób finansowania funduszu, jego odrębność od innych środków, którymi dysponuje pracodawca, a także ustawowy limit dopuszczalnych celów wydatkowania traktowane są czasami jako argumenty na rzecz pozostawania funduszu poza systemem finansów publicznych, co generuje wątpliwości dotyczące traktowania nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków jako naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Autor prezentuje i uzasadnia pogląd, zgodnie z którym wydatkowanie środków funduszu przez pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych na inne niż ustawowo lub regulaminowo określone cele, może być uznane za takie naruszenie. W artykule prezentowane jest także dotyczące tego zagadnienia orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Joanna Dominowska, Nadzór starosty nad fundacjami w Polsce – uwagi prawnoporównawcze i de lege ferenda
W artykule przedstawiono model nadzoru nad fundacjami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zakresu kompetencji starostów w tym modelu. Praktyczne badania nadzoru nad fundacjami wykazały, że w praktyce, ani przez właściwych ministrów, ani przez starostów nie jest on wykonywany lub jest wykonywany bardzo rzadko. Powoduje to, że również do sądów bardzo rzadko trafiają pozwy wszczęte w trybie nadzoru. Punktem wyjścia dla niniejszego artykułu stał się więc postulat zwiększenia efektywności nadzoru przy zachowaniu możliwie szerokiej autonomii fundacji. W tym celu przedstawiono rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich, gdzie – tak jak we Francji czy we Włoszech – nadzór przeniesiony jest właśnie raczej na poziomo lokalny (prefektów) lub scentralizowany, ale wtedy w jednym urzędzie, takim jak brytyjska Charity Commission. Trudno znaleźć przykład na to, aby – tak jak w Polsce – nadzór był rozdrobniony pomiędzy wszystkich możliwych ministrów i jeszcze równolegle władze regionalne. Przedstawiono również historycznie rozwój nadzoru w Polsce – skoncentrowano się zwłaszcza na roku 1991, kiedy po raz pierwszy część kompetencji nadzorczych powierzono wojewodom, a później starostom. Badanie konkretnych kompetencji nadzorczych starostów, w porównaniu z ministrami i sądem rejestrowym, połączone z analizą ich praktycznego wykorzystania, doprowadziło do sformułowania uwag de lege ferenda, które sprowadzają się do postulatu zdecentralizowania nadzoru właśnie na poziom lokalny – zwłaszcza w odniesieniu do fundacji działających również tylko lokalnie. Drugim najistotniejszym wnioskiem jest to, żeby starostów, a także ewentualnie inne organy prowadzące nadzór, wyposażyć w konkretne narzędzia nadzorcze, służące co najmniej skutecznemu i szybkiemu wyegzekwowaniu od fundacji złożenia sprawozdania.

Wojciech Piątek, Wykonanie obowiązku publicznoprawnego w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – glosa do wyroku NSA z 14 lipca 2016 r., II FSK 1637/14
W świetle regulacji zawartych w art. 239e ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa oraz art. 6 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel nie ma obowiązku wstrzymania się z egzekucją wierzytelności wynikającej z ostatecznej decyzji administracyjnej, przez czas, w jakim podatnik zachowuje prawo do wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Maria Jastrzębska, Recenzja monografii: A. Sekuła, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: Dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016, ss. 270