Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodowe
W artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją tych planów.

Procedurę łącznego rozpatrywania powyższych procesów pokazano na podstawie doświadczeń amerykańskich i kanadyjskich. Przedyskutowano zagadnienia finansowania i zarządzania finansami, długiem, majątkiem i budżetem bieżącym. Omówiono sposoby wspierania rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego przez państwo i udział w nim lokalnego społeczeństwa.

Maria Jastrzębska, Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego
W artykule przeprowadzono rozważania na temat korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z alternatywnych sposobów finansowania, w kontekście bezpieczeństwa finansowego i stabilności finansowej tych jednostek. Zwrócono uwagę na istotę bezpieczeństwa finansowego i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz na istotę zarządzania długiem JST, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządowych, ponieważ działania te są główną przyczyną korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z alternatywnych sposobów finansowania. Krótko scharakteryzowano alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego i skupiono się na negatywnych skutkach korzystania z nich przez te jednostki.

Maciej Kiełbus, Ewolucja właściwości organów egzekucyjnych w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W artykule omówiono ewolucję rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówiono obowiązujące przez ostatnich 6 lat rozwiązania prawne wraz ze wskazaniem podnoszonych względem nich zarzutów. Wnioski płynące z przedmiotowej analizy odnoszą się nie tylko do egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz mogą znaleźć zastosowanie przy kształtowaniu właściwości rzeczowej organów egzekucyjnych w przypadku egzekucji innych opłat i podatków lokalnych.

Elżbieta Rogala, Metoda powierzchni najwłaściwsza dla odliczeń VAT od wydatków na budynki?
Gmina musi zastosować sposób odliczeń VAT naliczonego, przyporządkowując swoje zakupy do dwóch rodzajów swojej działalności, czyli do podstawowej, tj. innej niż gospodarcza (publicznej, statutowej, własnej) oraz do gospodarczej. W przypadku wydatków na wszelkiego rodzaju budynki, dla celów odliczeń VAT, najbardziej miarodajne i właściwe jest posłużenie się metodą opartą na powierzchni tych budynków przeznaczonej do użytku gospodarczego, głównie do najmu niemieszkalnego objętego stawką 23%.

Maciej Lubiszewski, Właściwości wykonawcy jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zarówno prawo unijne, jak i prawo krajowe pozwalają zamawiającemu na zastosowanie kryteriów oceny ofert opartych na przedmiotowo sprofilowanych właściwościach podmiotowych wykonawców. Konsekwencją zastosowania takich kryteriów będzie powstanie po stronie wykonawców pewnych zobowiązań dotyczących ich zasobów technicznych, kadrowych, być może także finansowych. W przeciwieństwie do warunków udziału w postępowaniu, zobowiązania te staną się aktualne zasadniczo dopiero na etapie realizacji zamówienia lub po jego ukończeniu. Warunkami ich wykorzystania jest związek z przedmiotem zamówienia, co będzie zapewnione wspomnianym przedmiotowym sprofilowaniem, oraz rzeczywisty wpływ na atrakcyjność oferty. Do tego dochodzą wymogi stawiane wszystkim kryteriom, jak ich jawność, niedyskryminacyjny charakter i niearbitralność.

Piotr Sołtyk, Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych
W administracji publicznej audyt wewnętrzny odgrywa przede wszystkim rolę niezależnego instrumentu wspomagającego skuteczność zarządzania. Dostarcza racjonalnego zapewnienia, że system kontroli zarządczej działa zgodnie z przyjętymi normami. Jednak aby audyt wewnętrzny wypełniał wydajnie i skutecznie swoje cele i zadnia, jego działalność powinna podlegać ocenie i bieżącemu monitorowaniu. W artykule podjęto próbę przybliżenia wybranych aspektów monitorowania audytu wewnętrznego w podsektorze samorządowym w kontekście postulatów standardów profesjonalnej praktyki zawodowej.

Marlena Sakowska-Baryła, Recenzja książki: Maciej Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017, ss. 400.