W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalając zasady opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu zbycia rzeczy (praw majątkowych) przed upływem wskazanego w tejże ustawie czasu od daty ich nabycia, nie wprowadza w tym względzie specjalnych reguł wynikających z pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej.

Stwarza to niejasność w kwestii ustalenia daty nabycia przez jednego z małżonków (w praktyce problem ten dotyczy najczęściej własności lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości), m.in. w razie śmierci współmałżonka. W glosowanej uchwale NSA, rozstrzygając rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie, zajął stanowisko korzystne dla podatników. Uznał mianowicie, że za chwilę nabycia, istotną z punktu widzenia obowiązku podatkowego, należy uważać datę wejścia rzeczy (prawa majątkowego) do majątku wspólnego małżonków. Nie ma zatem znaczenia moment późniejszego nabycia przez współmałżonka udziału we własności rzeczy (prawie majątkowym) na podstawie dziedziczenia po zmarłym współmałżonku. Stanowisko to, zdaniem glosatora, zasługuje na aprobatę.

W glosie do wyroku SN z 9.08.2016 r. (II CSK 719/15) Krzysztof Mularski odniósł się do precedensowej tezy SN, zgodnie z którą wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby fizycznej może naruszać dobra osobiste nie tylko bezpośrednio poszkodowanego, lecz także osób dla bezpośrednio poszkodowanego najbliższych (więź z osobą bezpośrednio poszkodowaną). Glosator zauważa, że za uznaniem więzi z osobą najbliższą za dobro osobiste, które może być naruszone poprzez wyrządzenie takiej osobie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przemawiają poważne argumenty, ale równie poważne są także zastrzeżenia, które wobec takiego poglądu można wysunąć. Należy sprzeciwić się w każdym razie udzielaniu ochrony na podstawie przepisów o dobrach osobistych w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce przed wykształceniem się orzecznictwa w tym zakresie; byłoby to bowiem retroaktywne stosowanie prawa.


W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok SN z 31.01.2017 r., I UK 68/16, z glosą Zbigniewa Górala, która dotyczy prawa do świadczenia przedemerytalnego dla pracownika tymczasowego, z którym agencja pracy tymczasowej rozwiązała umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy przez pracodawcę użytkownika;
– wyrok SN z 3.02.2016 r., I PK 45/15, z glosą Mateusza Żaby, której problematyka obejmuje dwie kluczowe kwestie, tj. okoliczności prowadzenia przez SN dowodów, mających na celu weryfikację zarzutu nieważności postępowania prowadzonego przed sądem II instancji oraz możliwość sukcesji prawnoprocesowej w przypadku łączenia się spółek;
– wyrok NSA z 3.03.2017 r., I OSK 2339/16, z glosą Macieja P. Gapskiego dotyczącą wykładni legalnej definicji pojęcia „rodzina” zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
– wyrok NSA z 17.01.2017 r., II OSK 968/15, z glosą Zbigniewa Kmieciaka na temat przymiotu strony postępowania administracyjnego;
– uchwała SN z 8.12.2016 r., III CZP 85/16 z glosą Agnieszki Nawojskiej-Fahrenholz, która dotyczy istotnej dla praktyki obrotu kwestii następstwa procesowego w sytuacji podziału będącej stroną procesu spółki przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę;
– wyrok SN z 9.11.2016 r., II CSK 21/16 z glosą Tomasza Dąbrowskiego o niezgodności podjętej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni z postanowieniami statutu;
– wyrok SN z 28.10.2016 r., I CSK 695/15, z glosą Pawła Księżaka o okresowości publikacji zamieszczanych w Internecie i zakazie naruszania prywatności przez publikację danych osobowych i wizerunku świadków;
– wyrok SN z 12.10.2016 r., V KK 153/16, z glosą Szymona Tarapaty, w której zaprezentowano wskazówki metodologiczne dotyczące sposobu badania przypisywalności skutku w konfiguracjach wieloosobowych;
– uchwała SN Składu Siedmiu Sędziów z 25.02.2016 r., I KZP 20/15, z glosą Tymoteusza Zycha na temat zakresu pojęcia „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” zawartego w art. 115 § 11 k.k.