W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 4 warto polecieć artykuł Roberta Obrębskiego, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym. Autor zauważa, że instytucja legitymacji procesowej nie jest pojmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Różnie bywa także definiowana.

Próby określenia jej istoty są jednak nieliczne, natomiast widoczne jest duże znaczenie tej instytucji w praktyce, jak również jej odróżnianie od klasycznie wyodrębnianych przesłanek procesowych, w tym zwłaszcza od zdolności sądowej, mimo niejednokrotnego nakładania się regulacji, z których wywodzona jest zdolność sądowa, jak też legitymacja procesowa określonej kategorii podmiotów, zwłaszcza nabywających wyłącznie status stron procesowych, niebędących natomiast podmiotami powództwa. Niniejszy artykuł jest zatem próbą usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy o istocie legitymacji w procesie cywilnym.

Karol Weitz w artykule Znaczenie woli stron dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa unijnego omawia instytucję uznania jurysdykcji w świetle rozporządzenia Rady (WE) z 27.11.2003 r. nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. WE L 338, s. 1) w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej. Wyraża pogląd, że w wypadku uregulowanym w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/2003 chodzi o akceptację jurysdykcji przez przeciwnika wniosku w drodze wdania się w spór, względnie złożenia własnego wniosku o wszczęcie postępowania. Z kolei w wypadku, którego dotyczą art. 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 2201/2003, uznanie jurysdykcji jest trzecią – obok umowy jurysdykcyjnej i wdania się w spór – postacią wpływu woli stron lub innych zainteresowanych podmiotów na powstanie jurysdykcji. Cechą charakterystyczną tej drugiej sytuacji uznania jurysdykcji jest to, że nie stanowi ono samodzielnej podstawy dla jej ustanowienia, lecz musi być połączone z wystąpieniem innych okoliczności. Autor szczegółowo omówił także przesłanki uznania jurysdykcji zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia nr 2201/2003.

Polecamy Państwa lekturze także:
– Marcin Dziurda, Zastępstwo osób prawnych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
– Paweł Dzienis, Charakter prawny należności za udzielenie informacji komornikowi sądowemu,
– Feliks Zedler, Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminów przedawnienia należności z tytuł składek na ubezpieczenia społeczne.