W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede wszystkim wskutek konkretnych decyzji sądowych.

Wiesław Kisiel „Wielomandatowość w Europie. Łączenie mandatu lokalnego z aktywnością w polityce krajowej” prowadzi rozważania na temat kumulowania kilku mandatów, uzyskanych w bezpośrednich wyborach, w ręku jednego polityka, co – jak zaznacza – jest rozpowszechnioną praktyką w krajach europejskich. Z prawnego i politycznego punktu widzenia największe wątpliwości budzi łączenie mandatu lokalnego (radnego lub burmistrza miasta) z mandatem członka parlamentu albo członka rządu krajowego, a nawet stanowiskiem premiera.

Marek Wierzbowski w artykule „Zgoda na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – regulacje zastane i oczekiwane” podejmuje próbę opisu stanu prawnego, jaki ukształtował się w kontekście ustawowego obowiązku uzyskania od podmiotu tworzącego SPZOZ zgody, od której uzależnione jest dokonanie zmiany wierzyciela SPZOZ, a które zostało uregulowane w art. 54 ust. 5 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Analiza ta została dokonana w oparciu o metodę wypracowaną w tym zakresie przez podmioty tworzące praktykę oraz o dotychczasowe orzecznictwo sądowoadministracyjne, w ramach którego sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, pochyliły się nad przedmiotowym zagadnieniem, a z których to wyłania się konieczność jednoznacznego określenia przez ustawodawcę charakteru prawnego tego rozstrzygnięcia.

Ponadto polecamy lekturze:
– Kaja Ptak, Granice racjonalnego prawotwórstwa. Prawo i moralność wobec perwersji seksualnych
– Piotr Ruczkowski, Nieratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego
– Monika Chlipała, Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego
– Magdalena Gurdek, Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę (część 2)
– Andrzej Bura, Referendum gminne a planowanie przestrzenne w gminie
– Kamil Dobosz, Trudna relacja między prawem zamówień publicznych a prawem antymonopolowym na przykładzie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE
– Magdalena Prządka-Leszczyńska, Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych – problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi