dr Dagmara Dominik-Ogińska, Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki

Artykuł stanowi szczegółową prezentację poglądów prezentowanych przez Trybunał Sprawiedliwości w przedmiocie stawki VAT dotyczącej dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną (e-booków).

 

Autorka wnikliwie analizuje kolejne sprawy, które były rozpatrywane przez TS w omawianym przedmiocie: z 11.09.2014 r., C-219/13, K Oy; z 5.03.2015 r., C-502/13, Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga; z 5.03.2015 r., C-479/13, Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej; z 7.03.2017 r., C-390/15, Postępowanie zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Przedstawia także odpowiednie regulacje dyrektywy 2006/112/WE dotyczące omawianego zagadnienia.
prof. dr hab. Adam Mariański, Anna Justyńska, Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług

Uznanie części majątku przedsiębiorcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powoduje istotne skutki podatkowe w VAT, rozstrzygając, czy dana transakcja zostanie objęta zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług, czy też zostanie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem. Autorzy zwracają uwagę, że pomimo wprowadzenia definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w praktyce wykładnia tego pojęcia powoduje wiele wątpliwości i jest przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi w tym przedmiocie. W artykule podjęto analizę pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów krajowych, omówiono zagadnienie definiowania zwrotu „części majątku” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, a także wskazano na wpływ orzecznictwa TS na zdefiniowanie sformułowania „zorganizowana część przedsiębiorstwa” na gruncie prawa krajowego.
dr Krzysztof Radzikowski, Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.

Autor prezentuje najważniejsze zmiany obowiązujące od 1.01.2017 r. i od 4.04.2017 r. w przedmiocie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi bądź ze zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych. Analizuje m.in. zagadnienia dotyczące: trybu i terminu sporządzenia i złożenia dokumentacji cen transferowych po 1.01.2017 r.; odpowiedzialność karnej (karnej skarbowej) za niesporządzenie i/lub niezłożenie dokumentacji cen transferowych po 1.01.2017 r.; dokumentacji cen transferowych w kontekście przesłanek szacowania dochodu po 1.01.2017 r.; dokumentacji cen transferowych jako „podania” w rozumieniu art. 168 i 169 Ordynacji podatkowej po 1.01.2017 r., a także oceny kompletności i rzetelności dokumentacji cen transferowych po 1.01.2017 r.
dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ, Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego

Zagadnienie tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego zostało przedstawione w kontekście odpowiedzialności karnej skarbowej (z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego) i odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy podatkowego. Podjęte rozważania dotyczą m.in. tego, w czyim interesie jest przyjęta tajemnica zawodowa: klienta czy publicznym; czy jest dopuszczalne ujawnianie tajemnicy zawodowej w toku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec doradcy podatkowego, a także czy tajemnica zawodowa może zostać ujawniona przez jej depozytariusza na potrzeby procesu toczącego się przeciwko niemu.