Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych.

Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu wymaga jednak poszanowania granic jurysdykcji. Obowiązek ten obciąża nie tylko sądy krajowe względem Trybunału Sprawiedliwości, ale także sam Trybunał Sprawiedliwości wobec krajowego wymiaru sprawiedliwości. Doktrynalnie i orzeczniczo znacznie lepiej opisane są granice jurysdykcji sądów krajowych (np. niedopuszczalność samodzielnego stwierdzenia nieważności aktu unijnego prawa pochodnego lub obowiązek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd, którego orzeczenia nie są zaskarżalne i wynikający z tego zakaz samodzielnego rozstrzygania kwestii wykładni prawa UE przez sąd krajowy). Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji, w której to Trybunał Sprawiedliwości, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, wkracza w nieuprawniony sposób w wyłączne kompetencje sądu krajowego.
Katarzyna Szepelak, Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury – paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego.

Dnia 25.05.2017 r. uchwalona została nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury. Ustawa ta stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wspomnianej transpozycji na polski system restytucyjny oraz szerzej na polski system ochrony dóbr kultury. W pierwszej kolejności omówieniu podlega zakres przedmiotowy nowej ustawy, w tym w szczególności znaczenie pojęć „dobra kultury” i „narodowego dobra kultury”. W dalszej części artykułu przedstawione jest postępowanie w sprawie zwrotu polskiego narodowego dobra kultury z terytorium innego państwa członkowskiego UE. Rozważania prowadzone w artykule prowadzą do wniosku, że nowa ustawa stanowi ważny akt wypełniający istniejące do tej pory w prawie polskim luki prawne polegające na braku ram normatywnych dla restytucji na podstawie unijnych przepisów dotyczących zwrotu tych narodowych dóbr kultury RP.
Ilona Przybojewska, Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami.

Niniejszy artykuł przedstawia i analizuje mechanizm rezerwy stabilności rynkowej, polegający na blokowaniu wykorzystania części uprawnień emisyjnych, w odniesieniu do całokształtu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przedmiotem analizy jest również kwestia zgodności regulacji dotyczących mechanizmu rezerwy z prawem pierwotnym UE – do czego asumpt daje choćby skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji wprowadzającej mechanizm rezerwy.