W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego.
Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

Realizacja wskazanych postulatów z perspektywy adresatów norm prawnych wydaje się jednym z istotniejszych zadań stojących zarówno przed prawodawcą, jak i przed organami stosującymi prawo i wydającymi normy o indywidualnym i konkretnym charakterze. Jasność oznacza bowiem pewność sytuacji prawnej adresata normy oraz stanowi wytyczną dla nader ostrożnego posługiwania się przez prawodawcę zwrotami nieostrymi (oraz klauzulami generalnymi), szczególnie w odniesieniu do przepisów stosowanych w ramach działań władczych organu. Natomiast pozbawienie mocy obowiązującej przepisu z powodu jego niejasności powinno być traktowane jako środek ostateczny, stosowany, gdy inne metody usuwania skutków niejasności treści przepisu, w szczególności przez jego interpretację w orzecznictwie sądowym, są niewystarczające. Brak realizacji postulatu jasności prawa w sposób oczywisty wpływa na sposób i jakość wykładni operatywnej dokonywanej przez sądy.

Tomasz Grzybowski w artykule Granice wykładni systemowej prawa podatkowego prezentuje problematykę związaną z pojęciem wykładni systemowej prawa podatkowego, która obejmuje wiele zagadnień o charakterze teoretycznym i dogmatycznym. Autor wskazuje, że w ujęciu teoretycznym nie jest jasna relacja (waga) argumentacji systemowej względem pozostałych kanonów wykładni, tj. językowego i funkcjonalnego. Natomiast na płaszczyźnie rozważań dogmatycznych wyróżniono dwie podstawowe granice interpretacji systemowej, tzn. ustawową oraz argumentacyjną. Trudności praktyczne ujawniają się w szczególności w kontekście tego drugiego typu granicy, która odnosi się zwłaszcza do sądowego stosowania prawa podatkowego. Związane są z kontrowersjami dotyczącymi koncepcji autonomii prawa podatkowego, która może być postrzegana jako przejaw określonej polityki (ideologii) stosowania prawa.

Warto zwrócić uwagę na artykuł Katarzyny Darowskiej-Szczepanek, Cloud computing w kontekście strategicznych kierunków informatyzacji administracji publicznej. Autorka zauważa, że wykorzystanie chmury obliczeniowej jest jedną z najbardziej znaczących inicjatyw, która może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla administracji publicznej. Stanowisko to zyskało silne poparcie w komunikacie Komisji Europejskiej z września 2012 r. pt.: Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, który został skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Tekst stanowi analizę najważniejszych polskich i unijnych strategii, programów oraz długoterminowych planów zawierających idee i konkretne projekty rozwoju administracji elektronicznej z wykorzystaniem cloud computing.

Ponadto polecamy lekturze:
– Aneta Trela-Smalarz, Dostęp do informacji o ochronie środowiska
– Aleksandra Kędzior, Jawność i transparentność postępowania administracyjnego
– Igor Socha, Ugoda administracyjna a wady oświadczenia woli
– Radek Rafał Wasilewski, Wywołanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę konieczności dokonania przez Prezesa UOKiK dodatkowych czynności dla zapoznania się z treścią dokumentów jako brak współdziałania kontrolowanego. Glosa do wyroku SN z 21.04.2016 r. (III SK 23/15)