dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

Autorzy obszernie analizują zagadnienie zasady zakazu nadużycia prawa w VAT w kontekście dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, rozważając m.in. kwestię konfliktu tej zasady z zasadą pewności prawa, omawiając przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia w VAT oraz konsekwencje wystąpienia takiego nadużycia.

Ponadto prezentują interesującą analizę zasadności zastosowania zasady zakazu nadużycia na przykładzie okoliczności wskazanych w sprawie I FSK 1832/15, będących przedmiotem rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Mateusz Raińczuk, Michał Leconte, Konwencja Wielostronna – wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę
W dniu 29.09.2017 r. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r.
Konwencja Wielostronna pozwala na jednoczesną zmianę wielu umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wprowadzając do nich rozwiązania prawne wypracowane w ramach projektu Base erosion and profit shifting (BEPS). Autorzy dokonują analizy stanowiska zaprezentowanego przez Polskę, na podstawie formularza zawartego w treści uzasadnienia do ustawy ratyfikacyjnej.
Justyna Siemieniako, Nabycie przez małżonka nieruchomości i praw majątkowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Autorka przeprowadza wnikliwą analizę pojęcia „nabycie nieruchomości i praw”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowo rozważa także istotę ustrojów majątkowych małżeńskich oraz pojęcie „nabycia” w ich kontekście. W artykule znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania dlaczego pojęcie „nabycie” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być rozumiane w znaczeniu nadanym mu w prawie cywilnym oraz jaki skutek w podatku dochodowym od osób fizycznych ma nabycie nieruchomości w warunkach wspólności ustawowej małżeńskiej w przypadku śmierci jednego z małżonków i zbycia tej nieruchomości przez drugiego małżonka?
prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński; dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK; dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK; dr Jowita Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu
Rozważania podjęte przez Autorów w przedmiocie skutków podatkowych potrącenia wierzytelności w toku wnoszenia wkładów do spółek są krytyczną glosą do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego: II FSK 2648/13, II FSK 1196/16, II FSK 2235/15.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu jeżeli podatnik nie dokona wpłaty pieniędzy w celu pokrycia wkładu, a zamiast tego dokona potrącenia swojego zobowiązania z wierzytelnością, którą ma wobec spółki, to mamy do czynienia z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu). Autorzy glosy polemizują z tą tezą twierdząc, że potrącenie to tylko uproszczona forma dokonania zapłaty i należy jej przypisywać wszelkie skutki zapłaty.