W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Ponadto SN trafnie wskazał moment powstania obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, który aktualizuje się z chwilą powstania obowiązku doręczenia oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia, ale już po dokonaniu pozytywnej kontroli formalnej aktu oskarżenia przez prezesa sądu lub referendarza sądowego (art. 337 § 1, art. 338 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Pogląd wyrażony przez SN w komentowanym postanowieniu nie zmienia zakresu prawa oskarżonego do bezpłatnego tłumaczenia aktu oskarżenia, jednocześnie wspiera pozycję procesową stron, umożliwiając szybsze przekazanie sprawy do sądu oraz przyczynia się do ekonomiki postępowania karnego.

Ciekawą lekturą jest glosa Joanny Smarż do wyroku NSA z 8.02.2017 r. (II OSK 1324/15), w którym NSA orzekł, że do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przed 1991 r. stosuje się zmianę dokonaną rozporządzeniem, obowiązującym od 23.08.1991 r. Zmiana decyzji miała następować w formie adnotacji i powodowała ograniczenie uprawnień zawodowych do 1000m³, które nie funkcjonowało w czasie wydawania tych uprawnień. Autorka glosy zauważa, że narusza to zasadę trwałości decyzji i ochrony praw nabytych, a zastrzeżenia budzi też fakt, iż rozporządzenie wywołuje skutki prawne, mimo że nie obowiązuje.

Warta uwagi jest glosa Katarzyny Roszewskiej do wyroku SN z 3.08.2016 r. (I PK 168/15), który dotyczy czasu pracy niepełnosprawnego pracownika powyżej normy czasu pracy wskazanej w ustawie z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyrokiem SN ósma godzina pracy w ciągu dnia niepełnosprawnego pracownika, którego dotyczy wyrok, powinna być wynagradzana jako praca w godzinach nadliczbowych. Autorka, zgadzając się – co do zasady – z sentencją i uzasadnieniem wyroku, wyraża swoją opinię w komentowanej sprawie. Jej uwagi mają przede wszystkim charakter systematyczny, a nie krytyczny. Wskazuje dodatkowe argumenty związane ze sprawą. Ponadto, zwraca uwagę na zakres podmiotowy art. 15 przywołanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
wyrok SN z 3.06.2015 r., V CSK 566/14 z glosą Aleksandra Chłopeckiego o dopuszczalności stosowania przepisu art. 350 Kodeksu cywilnego do wydania papierów wartościowych w rozumieniu art. 92112 Kodeksu cywilnego;
– wyrok SN z 2.02.2017 r., I CSK 778/15 z glosą Joanny Buchalskiej na temat ochrony znaku towarowego stanowiącego zestawienie kolorów per se;
– wyrok SN z 29.10.2015 r., I CSK 893/14 z glosą Pawła Księżaka o zatarciu skazania;
– wyrok SN z 14.02.2013 r., II CSK 371/12 z glosą Anety Łazarskiej, poruszającą tematykę wyłączenia biegłego w razie wątpliwości co do jego bezstronności;
wyrok SN z 21.08.2014 r., IV CSK 733/13 z glosą Krzysztofa Zagrobelnego o zakresie długu solidarnego inwestora;
– wyrok SN z 16.02.2017 r., II KK 382/16 z glosą Moniki Klejnowskiej, która odnosi się do zakazu dowodowego unormowanego w art. 174 Kodeksu postępowania karnego wpływającego na realizację zasady prawdy materialnej;
– wyrok SN z 18.01.2017 r., III UK 42/16 z glosą Doroty Dzienisiuk na temat regulacji prawnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
wyrok SN z 14.03.2017 r., I SA/Gl 1350/16 z glosą Dominika Mączyńskiego o wykładni art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.