Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego 
Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Celem opracowania jest ustalenie, na podstawie analizy obowiązujących przepisów, decyzji interpretacyjnych ZUS wydanych w latach 2013–2015 oraz orzecznictwa sądowego, czy przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) podlega oskładkowaniu czy nie podlega i dlaczego.
Piotr Moskała, Zatwierdzanie transakcji wewnątrzgrupowych w zmienionej dyrektywie 2007/36/WE – perspektywy implementacji 
Uchwalona w 2017 r. zmiana dyrektywy 2007/36/WE wprowadziła unijny standard regulacji transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczący spółek giełdowych. Najistotniejszym elementem nowej regulacji jest konieczność zatwierdzania takich transakcji przez walne zgromadzenie lub organ nadzorczy spółki. Artykuł przybliża szczegółowe rozwiązania zawarte w dyrektywie oraz możliwe kierunki jej implementacji w odniesieniu do obowiązku ratyfikacyjnego w kontekście transakcji w grupach spółek. Analiza prowadzi do wniosku o konieczności powierzenia funkcji ratyfikacyjnej radzie nadzorczej oraz skorzystania przez polskiego ustawodawcę z przewidzianych przez dyrektywę wyłączeń od tego reżimu.
Tomasz Tomczak, Odpowiedzialność określona w art. 299 Kodeksu spółek handlowych a odpowiedzialność na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego 
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja prawa upadłościowego. W wyniku tej nowelizacji doszło m.in. do zmiany art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe, co doprowadziło do istotnej zmiany zasad odpowiedzialności osób obowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niniejszy artykuł analizuje te zmiany i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy aktualnie art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe będzie stanowił efektywny instrument ochrony wierzycieli spółki i czy będzie używany jako alternatywa do odpowiedzialności wynikającej z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w artykule przeanalizowano kolejno: zakres podmiotowy obu odpowiedzialności, charakter odpowiedzialności, przesłanki obu odpowiedzialności oraz problem przedawnienia roszczeń wynikających z tych reżimów odpowiedzialności.