W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/2 polecamy lekturę artykułu Haliny Zięby-Załuckiej „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat”.
W artykule autorka wskazuje na potrzebę wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który sam nie stanowi prawa. Dlatego do przywrócenia stanu konstytucyjności potrzebna jest reakcja prawodawcy, który uzupełnia system prawny o normy zgodne z Konstytucją. Wówczas stan konstytucyjności konkretnego aktu normatywnego zostaje przywrócony.

Autorka wskazuje, jaką rolę w wykonywaniu wyroków odgrywa Senat RP, przybliżając regulacje regulaminu Senatu w tym zakresie. Zauważa także, że aby wyroki TK nie miały charakteru fasadowego, muszą istnieć procedury umożliwiające ich zrealizowanie. Ze względu na zasadę podziału władz nie jest możliwa centralizacja funkcji wykonywania wyroków TK i określenie jednego podmiotu odpowiedzialnego.

Wart uwagi jest artykuł Pawła Boreckiego „Postulowana nowelizacja postanowień wyznaniowych Konstytucji RP z 1997 r.” Autor zauważa, że możliwość zmiany tych postanowień jest ograniczona przez wymogi proceduralne, międzynarodowe zobowiązania Polski, zwłaszcza przez Konkordat z 1993 r., oraz przez umowy dotyczące ochrony wolności i praw człowieka. Ograniczenia wynikają także z rzeczywistości społecznej i politycznej. Paweł Borecki wskazuje, iż konsensus w sprawie ewentualnych zmian przepisów wyznaniowych ustawy zasadniczej powinien wykroczyć poza naczelne organy władzy państwowej. Do prac konstytucyjnych powinny zostać włączone kościoły, związki wyznaniowe i organizacje światopoglądowe. Przemawia za tym w szczególności ich społeczne znaczenie, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyka prac konstytucyjnych po roku 1989. Należy te podmioty zaprosić do prac przede wszystkim w komisjach parlamentarnych. Autor uważa jednak, że obecnie nie istnieje sprzyjająca sytuacja polityczna dla zmian ustawy zasadniczej. Projekty zmiany Konstytucji opracowane przez partię rządzącą grożą ograniczeniem liberalnych postanowień ustawy zasadniczej. W sprawach wyznaniowych w Konstytucji należy w szczególności lepiej zagwarantować bezstronność władz publicznych w sprawach religijnych oraz lepiej zapewnić uprawnienia osobom niewierzącym i organizacjom światopoglądowym. Współcześnie tego rodzaju zmiany są mało realne ze względów politycznych. Bardziej realne są zmiany polegające na eliminacji z Konstytucji postanowień wyznaniowych o wymowie postępowej.

Tomasz Srogosz w artykule „Zrównoważona turystyka w regionie karpackim z perspektywy prawnomiędzynarodowej” pisze, że dylemat użyteczności koncepcji zrównoważonej turystyki zaprezentował Mirosław Mika z perspektywy nauk geograficznych (Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji, „Turyzm”, 2015/25/1). Zauważa, iż powyższego głosu nie można pominąć, jednak warto zastanowić się nad prawnym aspektami sustainable tourism. Warto pochylić się nad pytaniem o użyteczność pojęcia zrównoważonej turystyki z perspektywy nauk prawnych. Powyższy dylemat rozwiązany został na kanwie postanowień karpackiego protokołu o zrównoważonej turystyce. W pierwszej kolejności omówiono postanowienia tej umowy międzynarodowej (ustanowione w ramach konwencji karpackiej). Następnie analizie została poddana kwestia efektywności tych unormowań. Podano jednocześnie przykłady konkretnych działań na rzecz sustainable tourism. Wynikiem rozważań jest konkluzja, że postanowienia zawarte w protokole o zrównoważonej turystyce nie mają charakteru norm samowykonalnych, ale stanowią „mapę drogową” dla uczestników rynku turystycznego, która powinna odgrywać dużą rolę w zmianie postaw dotyczących turystyki. Owa przemiana powinna iść w kierunku zrównoważenia w turystyce i postaw proekologicznych.

Ponadto polecamy lekturze:
– Katarzyna Tomaszewska, Zasada pełnej i ograniczonej dostępności do CRASC
– Monika Przybylska, Aukcja jako tryb zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
– Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Wpis w rejestrze przedsiębiorców podmiotu ujawnionego w rejestrze stowarzyszeń
– Grażyna Giejłaszewska, Prawne uwarunkowania decentralizacji zadań publicznych w Polsce
– Rafał Chybiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego”