Michał Thedy, Michalina Opoka, Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1.01.2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono podział na dwa źródła przychodów: przychody z tytułu zysków kapitałowych i przychody z pozostałej działalności. Podatnicy muszą zakwalifikować osiągnięty przychód do jednego z tych źródeł przychodów oraz odpowiednio rozdzielić koszty uzyskania przychodów.

Autorzy szczegółowo analizują znowelizowane przepisy, prezentują także najważniejsze wątki z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej (zapobieżenie sztucznemu obniżaniu podstawy opodatkowania poprzez kreowanie strat podatkowych na operacjach zaliczanych do zysków kapitałowych), a także wskazują na potencjalne problemy i wątpliwości związane z nową regulacją (np. kwestia alokacji kosztów, czy zaliczenie do źródła przychodów z zysków kapitałowych przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną).

Paweł Mikuła, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – najważniejsze aspekty nowej regulacji
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej został wprowadzony przez ustawę z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491). Ustawą tą dodano nowy dział do Ordynacji podatkowej pt. „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”. Autor szczegółowo prezentuje nową regulację, omawiając m.in. kwestie dotyczące gromadzenia informacji o wszystkich transakcjach bankowych w kraju, wskaźnika ryzyka, blokady rachunku bankowego, możliwości odmowy rejestracji dla celów podatku od towarów i usług lub wykreślenia z rejestru podatników, ochrony gromadzonych danych.

Paweł Banasik, Adam Kałążny, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Morawski , Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych – wybrane problemy
Autorzy wnikliwie analizują nowe regulacje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące minimalnego podatku dochodowego od wartości obiektów komercyjnych. Wskazują na wątpliwości w zakresie ustalania przedmiotu podatku, podstawy opodatkowania, ustalania wysokości podatku i modelu jego rozliczania.

dr Michał Wilk, Dostawa budynków i budowli na gruncie VAT a pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie
W wyroku C-308/16 w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się co do niektórych aspektów niezgodności art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (definiującym pojęcie pierwszego zasiedlenia) z prawem UE. W świetle tego wyroku pierwszym zasiedleniem jest rozpoczęcie używania budynku czy budowli. Autor szczegółowo analizuje postanowienia wyroku, rozważa jaki wpływ może on wywrzeć na praktykę. Przedstawia także odpowiednie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które należałoby wprowadzić, a także prezentuje zasady dopuszczalności powoływania się na niezgodność polskich unormowań z dyrektywą 2006/112/WE w sporach podatkowych.