Kwestia legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku i w grudniu 2015 r. dominuje w sporach wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Jakub Zieliński w artykule Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. podjął próbę pogłębionej analizy naukowej zagadnień odnoszących się do skuteczności wyborów sędziów TK dokonanych w 2015r.

Elżbieta Czarny-Drożdżejko w artykule Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego omawia granice tajemnicy dziennikarskiej w odniesieniu do reklam i ogłoszeń jako szczególnego typu materiałów prasowych na gruncie art. 36 ust. 5 Prawa prasowego. Zdaniem Autorki nie ma żadnego uzasadnienia, aby tajemnica dziennikarska dotyczyła reklam czy ogłoszeń, dlatego instytucja tajemnicy dziennikarskiej powinna być adresowana jedynie do dziennikarskich materiałów odredakcyjnych.
Arkadiusz Lach w glosie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 29.06.2016 r., C-486/14, ze względu na precedensowy charakter tego orzeczenia, jak również jego związek z postępowaniem karnym prowadzonym w Polsce, analizuje jego znaczenie dla europejskiej współpracy w sprawach karnych oraz dla polskiej praktyki. Autor glosy opiera swoją analizę na wykładni art. 54 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen. Jego zdaniem to, że analizowany wyrok zezwala na merytoryczną kontrolę postępowania i orzeczeń wydanych w jednym państwie przez organy innego państwa, zaprzecza zasadzie ne bis in idem.