Ogłoszenie o rozstrzygnięciu IX edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego”na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2016 roku

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:

 1. Przewodniczący: Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” 
 2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
 3. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego
 4. dr hab. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
 5. dr hab. Dariusz Świecki, profesor w Uniwersytecie Łódzkim, sędzia Sądu Najwyższego
 6. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, profesor w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 7. Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
 8. Sekretarz: Klaudia Szawłowska-Milczarek, sekretarz redakcji „Przeglądu Sądowego” 

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki:

 1. Jerzy Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz.
 2. Anna Błachnio-Parzych, Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej.
 3. Magdalena Błaszczyk, Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym. 
 4. Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski,  Umowy o korzystanie z rzeczy. Najem – dzierżawa – leasing.
 5. Krzysztof Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu.
 6. Paweł Daniel, Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 7. Paweł Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz.
 8. Maciej Fingas, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym.
 9. Agnieszka Fiutak, Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta.
 10. Radosław Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym.
 11. Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego.
 12. Agnieszka Grześk, Egzekucja z ruchomości. Praktyczny komentarz.
 13. Mikołaj Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne.
 14. Piotr  Karlik, Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym.
 15. Aleksandra Klich, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz.
 16. Ewa Kosior, Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności.
 17. Marcin Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz.
 18. Mariusz Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego.
 19. Bartosz Lewandowski (red.), Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym.
 20. Mikołaj Małecki, Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna.
 21. Monika Odlanicka-Poczobutt, Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym.
 22. Dagmara Olczak-Dąbrowska (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej.
 23. Jan Olszanowski, Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
 24. Maciej Rzewuski, Transmisja spadku.
 25. Maciej Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.
 26. Szymon Tarapata, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna.
 27. Piotr Zakrzewski, Stopniowanie winy w prawie karnym.

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2016 roku” książce Mikołaja Iwańskiego pt. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne. 

Jednocześnie przyznano wyróżnienia książce Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz autorstwa Aleksandry Klich oraz książce Mikołaja Małeckiego pt. Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna. 

Zgodnie z regulaminem konkursu Autor „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce postępowań sądowych w 2016 roku” otrzymuje nagrodę w wysokości 10.000 złotych, a Autorzy książek wyróżnionych – roczny bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego Lex Sigma oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”.