W numerze 3/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Aleksandra Chłopeckiego do wyroku SN z 20.10.2016 r., II CSK 549/15, która poświęcona jest kwestii istnienia (lub nie) zobowiązania inkorporowanego w papierze wartościowym po tzw. „utracie ważności” tego papieru wartościowego.

Zdaniem glosatora uzgodnienie przez strony „utraty ważności” papieru wartościowego nie może prowadzić do wygaśnięcia zobowiązania ani do skracania biegu przedawnienia roszczeń inkorporowanych w papierze wartościowym.

Ciekawą lekturą jest glosa Mikołaja Małeckiego, Wojciecha Płóciennika i Natalii Szabatowskiej do postanowienia SN z 11.01.2017 r., III KK 196/16. Autorzy aprobują twierdzenie SN, zdaniem którego określenie „wiele” – w odniesieniu do osób – nie musi oznaczać liczby co najmniej 10 osób. Znamię „wiele” jest pojęciem ocennym i w zależności od kontekstu przyjmuje różne znaczenia. Stanowisko SN oparte na językowych regułach wykładni tekstu prawnego prowadzi do konieczności odrzucenia powszechnie przyjmowanego w doktrynie i orzecznictwie poglądu, w myśl którego znamię „wiele” oznacza „więcej niż kilka” osób, a więc co najmniej 10.

Michał Derek w glosie do postanowienia SN z 2.02.2017 r., II KK 306/16, aprobuje stanowisko Sądu, w myśl którego decyzja o wyborze placówki służby zdrowia nie jest autonomiczną decyzją pacjenta lub członków jego rodziny. W tym ujęciu zakłada się, że określenie granic wolności człowieka wyznaczających zakres obowiązków po stronie innych podmiotów wymaga namysłu nad treścią normatywną przepisów konstytucyjnych dotyczących ochrony praw i wolności człowieka. Brak autonomii w zakresie wyboru placówki powoduje możliwość przypisania odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podmiotom udzielającym pomocy medycznej.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok SA w Warszawie z 20.12.2012 r., VI ACa 875/12, z glosą Łukasza Drożdżowskiego o problemie kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy składającego się wyłącznie z jednej klauzul umownej;
– wyrok SA w Szczecinie z 29.09.2016 r., I ACa 455/16, z glosą Mirosława Nesterowicza na temat szkody wyrządzonej dziecku przy porodzie;
– uchwała SN z 21.04.2016 r., III PZP 4/16, z glosą Beaty Baran o reżimie postępowania przed sądem pracy zainicjowanego w wyniku odwołania od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie dyscyplinarnej funkcjonariusza Służy Więziennej;
– wyrok SN z 11.01.2017 r., I PK 25/16, z glosą Michała Barańskiego na temat zagadnienia zawartości katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może domagać się od pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– wyrok SN z 14.03.2017 r., II UK 36/16, z glosą Tadeusza Kuczyńskiego o utracie prawa do emerytury w związku ze skazaniem emerytowanego funkcjonariusza służb zmilitaryzowanych za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
– wyrok NSA z 7.02.2017 r., II FSK 4025/14, z glosą Pawła Borszowskiego dotyczącą ustalenia zakresu zachowań podmiotów kwalifikowanych jako działalność gospodarcza;
– wyrok NSA z 17.05.2017 r., I OSK 2937/16, z glosą Rafała Szczepaniaka na temat granic swobody dysponowania mieniem komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego.