Stanisław Witkowski, Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Analiza dotyczy decyzji wydanych na innej podstawie niż ustawa o ochronie konkurencji konsumentów. Praktyka stworzyła dwa modele postępowania, zakładające w pierwszym przypadku, że organem II stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w drugim przypadku wskazała na Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obydwa te modele wzajemnie się wykluczają, dlatego przedmiotem artykułu jest analiza zasadności obydwu z nich. Przeprowadzone badanie wskazuje, że żaden z tych modeli nie jest zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w podsumowaniu wskazano, że właściwym organem II instancji powinien być Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Arkadiusz Cudak, Przedmiot skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora
W artykule omówiono przedmiot skargi na czynności egzekucyjne. Dokonano charakterystyki czynności egzekucyjnych. Wskazano, jakie czynności egzekucyjne, podejmowane przez poszczególne podmioty, podlegają zaskarżeniu tym środkiem. Przeanalizowano również orzecznictwo sądów administracyjnych w aspekcie dopuszczalności skargi na poszczególne czynności egzekucyjne.

Mateusz Tomal, Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej powiatów województwa małopolskiego w latach 2012–2014. W tym celu, wykorzystując metody statystyki wielowymiarowej, oszacowano syntetyczny miernik rozwoju oparty na kilku cechach diagnostycznych, które charakteryzowały stan finansowy badanych powiatów. Analiza wykazała, że powiaty województwa małopolskiego cechują się znacznymi dysproporcjami w zakresie kondycji finansowej. Ponadto sprawdzono zależność pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym badanych jednostek samorządu terytorialnego a ich sytuacją finansową. Badanie ujawniło, że analizowane jednostki, wyróżniające się wyższym poziomem rozwoju lokalnego, mają lepszą kondycję finansową.

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem kondygnacji
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie których dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w zakresie budynków. Zasady ustalania powierzchni użytkowej takich obiektów tylko z pozoru wydają się jasne, co potwierdza analiza ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych. W interpretacji tych przepisów nie można jednak przyjmować założeń nieracjonalnych i prowadzących do wniosków, których nie da się zaakceptować. W szczególności na ogólną powierzchnię użytkową danej kondygnacji budynku nie może wpływać jeden z elementów stropu obniżających wysokość pomieszczenia. W artykule wykazano, że prawidłowy obmiar powierzchni użytkowej wyklucza przyjęcie założenia, w świetle którego taki pojedynczy element wpływa na ustalenie powierzchni całej kondygnacji.

Grzegorz Lang, Odsetki od kwot wynikających z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29.08.2014 r. unormowała obowiązek wprowadzania do umów o zamówienie publiczne klauzul waloryzacyjnych na wypadek zmiany stawek VAT, minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Dokonanie zmiany wynagrodzenia wykonawcy musi być przedmiotem uzgodnień pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, co zwykle oznacza czasochłonne negocjacje i następuje długo po wejściu w życie nowych stawek. W efekcie powstaje wątpliwość, czy wykonawcy przysługują odsetki od kwot wynikających z klauzuli waloryzacyjnej, a jeżeli przysługują, to za jaki okres i w jakiej wysokości.
W związku z praktycznie corocznymi zmianami tych obciążeń publicznoprawnych i minimalnego wynagrodzenia kwestia ma istotne znacznie praktyczne i wymaga wypracowania rozwiązań, które zapewnią skuteczność ustawie z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pozwolą poszanować postanowienia umów.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Działalność administracyjnych organów egzekucyjnych w świetle kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli ma prawo i obowiązek kontrolować, a także oceniać działalność organów odpowiedzialnych za realizację dochodów budżetowych. Informowanie o stanie przedawnionych zobowiązań oraz zaległych należności, zwłaszcza wynikających z zobowiązań podatkowych, ma istotne znaczenie dla podejmowania środków zaradczych przez wszystkie służby skarbowe. Najwyższa Izba Kontroli dokonuje też oceny pracy tych służb i wskazuje na możliwości podejmowania przez nie skutecznych działań w tym zakresie. Rzetelna informacja ma wpływ na społeczny odbiór i opinię o działaniach organów egzekucyjnych oraz na wzrost świadomości i kształtowanie się odpowiednich relacji pomiędzy władzą publiczną a obywatelami. Artykuł stanowi uszczegółowioną wersję referatu wygłoszonego na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 10–11 maja 2017 r., na temat „Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji opłat z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Tomasz Woźniak, Ograniczenie możliwości udostępnienia informacji publicznej o udzielonych ulgach podatkowych w wysokości do 500 zł. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.07.2017 r., I OSK 246/17
Niewątpliwie ustawa o finansach publicznych w stosunku do indywidualnych informacji o podatnikach, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zawiera w przepisie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f całościową regulację określającą dane, podlegające ujawnieniu, dlatego należy uznać tę ustawę za ustawę szczególną, wyłączającą stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ma jednak podstaw, aby jednoznacznie brzmiący przepis interpretować rozszerzająco i przyjąć, iż ma on zastosowanie także do należności w kwocie poniżej 500 zł.

Marlena Sakowska-Baryła, Recenzja książki: Maciej Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017, ss. 400