Błażej Kuźniacki, Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału
Autor przeprowadza wnikliwą i obszerną analizę zmian w przepisach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (controlled foreign companies − CFC), obowiązujących od 1.01.2018 r., a wynikających z implementacji postanowień dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Rozważania te mają na celu wykazanie, że znowelizowane przepisy o CFC naruszają swobodę przepływu kapitału w odniesieniu do tzw. spółek z rajów podatkowych, z którymi Polska ma ratyfikowane umowy o wymianie informacji podatkowych oraz inne instrumenty prawne, pozwalające na wymianę informacji podatkowych.

Szymon Parulski, Maciej Marczak, Marta Zientara, Pakiet tytoniowy – walka z czarnym rynkiem papierosów
Autorzy przedstawiają i komentują cele tzw. pakietu tytoniowego, wprowadzonego ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. poz. 2216). Jednym z tych celów w przypadku ustawy o podatku akcyzowym jest uszczelnienie systemu podatkowego w związku z nielegalnym obrotem suszem tytoniowym, a także ochrona konkurencyjności i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom. Autorzy prezentują nowelizację przepisów w zakresie eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zabezpieczenia akcyzowego, obowiązku prowadzenia ewidencji, obowiązku sprawozdawczego. Z kolei w zakresie zmian do ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych omówiono następujące zagadnienia: rejestr producentów surowca tytoniowego, obowiązek informacyjny nałożony na producentów, procedura zniszczenia surowca tytoniowego, procedura w przypadku zakończenia uprawy tytoniu. 

Małgorzata Militz, Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego
Przepisy w zakresie odliczania podatku naliczonego, wynikającego z zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia zostały zmienione od stycznia 2017 r. Autorka zwraca uwagę, że zmiany te w niektórych przypadkach prowadzą do ponoszenia przez podatnika ciężaru podatku. Następuje to w sytuacjach, w których w określonym czasie podatnik nie wykaże kwot podatku należnego w związku z wystąpieniem u niego transakcji objętych samoopodatkowaniem – jeśli podatnik uczyni to w terminie późniejszym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zostaje mu przesunięte. Autorka wykazuje, że przesunięcie w czasie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego narusza nie tylko zasadę neutralności, ale także zasadę proporcjonalności prawa unijnego.

Przemysław Sołtysiak, Marcin Czerwiński, Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
Autorzy wyjaśniają pojęcie połączenia odwrotnego i jego znaczenie w obrocie gospodarczym, wskazując przy tym, że może ono być przy spełnieniu pewnych warunków neutralne podatkowo. Szczegółowo analizują podatkowe aspekty połączenia odwrotnego, takie jak sukcesja podatkowa oraz rozliczenie straty podatkowej, odsetki od kredytu (pożyczki) w kosztach podatkowych spółki przejmującej po połączeniu, zastosowanie klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania do połączenia odwrotnego czy uzasadnienie ekonomiczne połączenia odwrotnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych.