Numer 1(76)/2018 ZNSA otwiera artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiego zatytułowany Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W opracowaniu tym dokonana została analiza charakteru prawnego Komisji, w tym zagadnień związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem.

Autor podjął m.in. refleksję nad celami, które stanęły u podstaw utworzenia tej Komisji, w kontekście wykorzystania dotychczas obowiązujących instrumentów procesowych.

W artykule dotyczącym Nadużycia publicznego prawa podmiotowego jako przesłanki ograniczenia dostępu do sądu w sprawach z zakresu informacji publicznej, prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska zaprezentowała stanowisko o braku prawnej możliwości odrzucenia skargi w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, ze względu na błahość wniosku. Zdaniem Autorki, prawo do sądowej kontroli administracji nie może ulegać ograniczeniom z uwagi na charakter sprawy. Nadużycie prawa w dostępie do informacji publicznej powinno być zwalczane za pomocą istniejących instrumentów wywodzonych z zasady wyważenia interesów oraz zasady proporcjonalności.

W opracowaniu zatytułowanym Zmiana interpretacji indywidualnej wydanej na skutek prawomocnego orzeczenia sądu – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, mgr Kacper Kanka zbadał orzecznictwo sądów administracyjnych w odniesieniu do przewidzianej w art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na tle związania organu interpretacyjnego oceną prawną przyjętą w prawomocnym wyroku sądu administracyjnego.

W glosie do postanowienia NSA z dnia 2 września 2016 r., II FSK 898/16, mec. Maciej Zborowski poruszył problem wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, gdy w czasie odroczenia przez TK mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego wydana została ostateczna decyzja administracyjna, ustawodawca dokonał nowelizacji tej regulacji. W przedstawionej argumentacji Autor odwołał się do zasady lex retro non agit oraz tempus regit actum.

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto sprawozdanie pani mgr Elżbiety Jabłońskiej-Gorzelak z konferencji 95 rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Odbyła się ona dnia 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Na wyróżnienie zasługuje ponadto recenzja książki Michała Bartosiewicza pt. Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. Została ona sporządzona przez mgr Agnieszkę Wiltos.