Artur Nowacki, Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego. Przedmiotem artykułu jest analiza art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który uzależnia dopuszczalność podwyższenia kapitału zakładowego od całkowitego wpłacenia co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

W artykule broniona jest teza, że w przepisie chodzi o całkowite pokrycie co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowych akcji, a nie wystarcza wniesienie, łącznie na wszystkie akcje, wkładów o wartości dziewięciu dziesiątych kapitału zakładowego. Celem tego ograniczenia ma być uniemożliwienie spółce utrwalenia stanu, w którym część dotychczasowych akcji nie jest w pełni opłacona i to mimo wystąpienia w spółce zapotrzebowania na kapitał własny. Artykuł poddaje krytyce gorsze traktowanie akcji nie w pełni opłaconych.

Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba, Sukcesja administracyjnoprawna i procesowa przy podziale przez wydzielenie. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z sukcesją administracyjnoprawną oraz następstwem prawnoprocesowym w przypadku podziału przez wydzielenie. Głównym przedmiotem opracowania jest problematyka sukcesji uniwersalnej częściowej na gruncie zarówno postępowania cywilnego, jak również prawa administracyjnego. Należy podkreślić, że w pracy odniesiono się do orzeczeń sądowych dotyczących analizowanej materii. Niniejszy artykuł omawia faktyczną możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań wynikających z aktów administracyjnych przez spółkę przejmującą bądź nowo zawiązaną w przypadku podziału przez wydzielenie. Ponadto, w opracowaniu zaprezentowano kwestie odnoszące się do odpowiedzialności spółki dzielonej za zobowiązania spółki przejmującej.

Michał Wołangiewicz, Typologia przejęć spółek publicznych. Niniejsze opracowanie stanowi wprowadzenie do problematyki akwizycji spółek publicznych oraz dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych. W pierwszej części pracy wskazano, co w doktrynie prawa handlowego określa się (jak również co powinno, zdaniem autora, określać się) mianem – poddanej szczególnemu reżimowi prawnemu przez jej specyficzne relacje z uczestnikami obrotu – przedmiotowej spółki publicznej. W dalszej kolejności przedstawiono typologię przejęć, a przede wszystkim wyjaśniono, czym jest tzw. wrogie przejęcie i jakimi cechami różni się ono od przejęcia zwanego potocznie „przyjaznym”. W podsumowaniu stwierdzono, że omawiany dychotomiczny podział przejęć nie jest sztywny, a ocena charakteru dokonywanej akwizycji może się zmienić podczas jej dokonywania (tj. trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji).