Maciej Giaro w artykule „Zarys koncepcji posłannictwa biernego” przybliża germańską koncepcję posłannictwa biernego w odniesieniu do polskiego prawa cywilnego. Autor zwraca uwagę, że mimo jej dostrzeżenia w polskim piśmiennictwie prawniczym, pozostaje ona nienaświetlona nawet w jej głównych zrębach.

Podjęte w artykule rozważania obejmują kwestie: relewancji odróżnienia posłańca biernego od biernego przedstawiciela i posłańca czynnego, przypisania statusu posłańca biernego, chwili skuteczności oświadczenia woli przekazanego posłańcowi biernemu i zniekształcenia go przez posłańca biernego. Skłaniają one do wniosku o zasadności wyróżnienia koncepcji posłańca biernego w polskim prawie cywilnym.
W artykule „Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w świetle art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego” Michał Hejbudzki podejmuje rozważania, których celem jest przybliżenie i zdiagnozowanie otoczenia normatywnego warunkującego uzyskanie zgody na zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat od jej nabycia na podstawie art. 2b ust. 3 ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Autor dochodzi do wniosku, że ściśle literalne interpretowanie przesłanek uzyskania zgody na zbycie nieruchomości rolnej może w określonych sytuacjach prowadzić do zniekształcenia i wypaczenia ich treści. W konsekwencji niezbędne staje się sięganie do innych sposobów wykładni, takich jak intencje ustawodawcy, spójność systemu prawa, słuszność i sprawiedliwość oraz następstwa społeczne, ekonomiczne i gospodarcze postanowienia sądowego, jak również uwzględnienie aksjologicznej racjonalności ustawodawcy. Identyczne kryteria i wytyczne należy stosować przy ustalaniu treści i określaniu proceduralnych aspektów sądowego postanowienia o wyrażeniu zgody.
Mirosław Nesterowicz w tekście zatytułowanym „Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2015–2016 – wybrane orzeczenia)” omawia najbardziej istotne wyroki w sprawach medycznych w państwach europejskich w ostatnich latach. Dotyczą one odpowiedzialności lekarza i szpitala za szkodę majątkową i niemajątkową, odszkodowania za utratę pomocy, wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek obowiązkowych szczepień, obowiązków informacyjnych lekarza dotyczących ryzyka i skutków interwencji medycznej oraz alternatywnych metod leczenia, chirurgii plastycznej – zgody „poinformowanej”, utraty szansy wyleczenia i przeżycia, odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez leki, inseminacji post mortem, a także dokumentacji medycznej jako dowodu w procesie.