W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

Autor, aprobując tezę wyroku Sądu Najwyższego, krytycznie odnosi się do jej uzasadnienia. W opracowaniu wskazano problemy związane zarówno ze stosowaniem przepisów normujących wypadek mniejszej wagi, jak i społeczną szkodliwością czynu zabronionego. Podsumowanie glosy stanowią uwagi de lege lata, jak należy ujmować wypadek mniejszej wagi, oraz postulaty de lege ferenda w tym zakresie.

Warta uwagi jest glosa Marty Romańskiej do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2017 r., I OPS 3/17. Autorka podnosi, że prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które przysługuje współwłaścicielom albo spadkobiercom byłego właściciela lub współwłaścicieli takiej nieruchomości, jest prawem wspólnym tych osób, ale podzielnym. Ustalenie zakresu prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami RP, przysługującego każdemu z uprawnionych, musi nastąpić w decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Złożenie w terminie do 31.12.2008 r. wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty przez jednego z uprawnionych prowadzi do wszczęcia postępowania, w którym należy zapewnić udział wszystkich potencjalnie uprawionych, a w decyzji kończącej takie postępowanie należy określić zakres prawa do rekompensaty przysługującego każdemu z uprawnionych biorących udział w postępowaniu.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– uchwała SN z 7.07.2016 r., III CZP 33/16 z glosą Zbigniewa Kuniewicza i Marii Wysockiej o dochodzeniu odszkodowania w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu na skutek uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wyrok SN z 2.02.2017 r., I CSK 92/16 z glosą Andrzeja Szlęzaka na temat właściwości (natury) stosunku prawnego spółki handlowej i wad oświadczenia woli;
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17.02.2017 r., V ACa 445/16 z glosą Cezarego Waldzińskiego na temat konieczności informowania stron procesu o możliwości zastosowania art. 5 k.c. w sprawie, w której nie został podniesiony, przez stronę pozwaną korzystającą w toku postępowania z fachowej pomocy prawnej, zarzut nadużycia prawa podmiotowego;
postanowienie SN z 9.02.2017 r., IV CZ 102/16 z glosą Miłosza Kościelniaka-Marszała o odwołaniu do sądu okręgowego od uchwały w przedmiocie pozbawienia myśliwego członkostwa w kole łowieckim (w Polskim Związku Łowieckim);
– postanowienie SN z 4.04.2017 r., IV KK 391/16 z glosą Marka Kulika, która dotyczy oceny listy wierzycieli sporządzonej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym;
wyrok SN z 30.05.2017 r., II PK 129/16 z glosą Teresy Liszcz dotyczącą odszkodowawczej odpowiedzialności pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie przez niego warunków pracy i płacy w okresie ochrony przedemerytalnej pracownika;
– wyrok SN z 7.12.2016 r., II UK 478/15 z glosą Renaty Babińskiej-Góreckiej na temat prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
postanowienie NSA z 26.10.2017 r., II OZ 1206/17 z glosą Wojciecha Piątka o błędnym pouczeniu w decyzji o przysługujących środkach zaskarżenia;
– wyrok NSA z 18.11.2014 r., II OSK 2377/14 z glosą Marka Szewczyka na temat dopuszczalności stwierdzenia nieważności własnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.