dr hab. prof. UMK Krzysztof Lasiński-Sulecki
Zakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva

Autor przedstawia regulację dotyczącą zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków wynikającą z dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazuje następnie na stanowisko sądów administracyjnych w przedmiocie interpretacji tych przepisów i analizuje zapadłe w 2017 r. wyroki Trybunału Sprawiedliwości C-326/15 i C-605/15 odnoszące się do omawianego zwolnienia.
dr Dariusz Gibasiewicz
Dalszy ciąg walki z obrotem gotówkowym?
Artykuł został poświęcony przedstawieniu zmian wynikających z projektu z 20.09.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projektowane nowelizacja dotyczy zasadniczo ustawy o podatku od towarów i usług, ale wpływa także na obowiązki podatników w podatkach dochodowych. Niespełnienie wymogów dokonywania płatności przewidzianych w projektowanych zmianach na gruncie VAT spowoduje bowiem brak możliwości zaliczenia określonych płatności do kosztów uzyskania przychodu. Autor dokonuje krytycznej oceny proponowanych zmian oraz wskazuje na problemy związane z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji.
Marek Maliński, Wojciech Śliż
Należyta staranność nabywców towarów w transakcjach krajowych jako przesłanka zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Autorzy prezentują stanowiska sądów administracyjnych w przedmiocie dobrej wiary i należytej staranności. Próbują ustalić na podstawie analizowanego orzecznictwa, jakie działania mogą podjąć podatnicy w celu zachowania należytej staranności w realizowanych transakcjach krajowych, a także jakie zachowania podatników mogą podważyć twierdzenia o działaniu z zachowaniem należytej staranności. Wskazują m.in. w jakich sytuacjach organ podatkowy nie ma obowiązku badania kwestii zachowania należytej staranności przez nabywcę towaru, jakie zachowania nabywcy mogą świadczyć o braku zachowania należytej staranności czy jakie działania powinien podjąć nabywca w celu jej zachowania.
Paweł Banasik
Stadion stadionowi nierówny – kwalifikacja dla potrzeb podatku od nieruchomości
Stadiony piłkarskie są budowane w oparciu o różne założenia architektoniczne. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.03.2017 r., II FSK 295/15, dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości stadionu piłkarskiego stał się przyczyną podjęcia rozważań na temat kwalifikacji tego obiektu do określonej kategorii. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czym jest stadion piłkarski – budowlą, budynkiem czy może częściowo budowlą i częściowo budynkiem.