Drugi tegoroczny numer ZNSA otwiera artykuł prof. dr hab. Romana Hausera oraz mgr Marty Szustkiewicz, zatytułowany Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych.

Skutki dla konkurencji. W opracowaniu tym podjęta została analiza skutków stanowienia prawa miejscowego dla wolnej konkurencji. Rozważania w tej materii przeprowadzono w stosunku do uchwał samorządu terytorialnego zapadających w sprawach regulaminu usług cmentarnych.

Istotna problematyka została podjęta w artykule dr. Wojciecha Kręcisza, zatytułowanym Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 5/14 dla zakresu kognicji sądów administracyjnych. Autor inspirowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego włączył się w dyskusję na temat zakresu kognicji sądów administracyjnych.

W artykule zatytułowanym Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy, prof. dr hab. Marek Szewczyk razem z dr Maciejem Krusiem dokonali porównania treści oraz skutków dwóch, zróżnicowanych prawnych form działania organów gminy, a mianowicie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk w opracowaniu pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa strony do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji z 30 listopada 2016 r. poruszyła nadal aktualne zagadnienie przeciwdziałania opieszałości postępowania sądowego oraz kompensowania negatywnych skutków tego zjawiska. Autorka skoncentrowała się na kwestiach zmian wprowadzonych do ustawy o skardze na przewlekłość postępowania sądowego, ukazując ułomności mechanizmu kompensowania szkód związanych z naruszeniem prawa strony do rozpatrzenia jej sprawy w rozsądnym terminie.

W opracowaniu Ochrona danych osobowych jako negatywna przesłanka udostępnienia informacji publicznej mgr Marcin Pieńczykowski poruszył zagadnienie dotyczące kolizji prawa do ochrony prywatności oraz prawa do uzyskania informacji publicznej. Problematyka ta została przedstawiona kompleksowo z uwzględnieniem źródeł doktrynalnych, z których wywodzą się oba prawa.

Na uwzględnienie zasługują ponadto glosy autorstwa dr. hab. Adama Zalasińskiego, do uchwały NSA z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt I FPS 1/17, dotycząca kwestii uznania orzeczenia TSUE za podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, niezależnie od jego doręczenia stronie, oraz glosa autorstwa mgr Tomasza Woźniaka, do wyroku NSA z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2472/15, dotycząca kwestii unikania podwójnego opodatkowania.