Trzeci numer czasopisma otwierają materiały z obrad dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, które odbyło się dnia 12 marca 2018 r. w Warszawie. 

W ramach tych materiałów zamieszczony został tekst wystąpienia Prezesa NSA, prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego, list od Prezydenta RP, list pana Marszałka Sejmu oraz sprawozdanie z przebiegu obrad.

W ramach studiów i artykułów, na szczególną uwagę zasługuje tekst dr. hab. Zbigniewa Czarnika oraz mgr Marii Mikolik, zatytułowany Status prawny podmiotu realizującego łączność publiczną jako inwestycję celu publicznego. W opracowaniu tym autorzy starali się dowieść, że ustalenie statusu prawnego podmiotu realizującego inwestycję celu publicznego wymaga skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych oraz że dozwolenie na korzystanie z uprzywilejowanych rozwiązań prawnych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, tak samo jak w każdym innym zakresie realizacji celu publicznego, musi być powiązane z publicznoprawnym charakterem podmiotu realizującego określony typ zadań.

Doc. dr Marek Szubiakowski w artykule Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym podjął próbę przedstawienia procedur związanych z wprowadzeniem ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Mgr Jadwiga Kopeć w opracowaniu poświęconym Autokontroli decyzji administracyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie polskim, austriackim i niemieckim poruszyła w ujęciu prawnoporównawczym kwestię autokontroli decyzji przez organ, który ją wydał, w związku z zaskarżeniem jej do sądu administracyjnego.

W glosie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 13/15, dr hab. Rafał Dowgier poruszył problematykę stosowania przepisów regulujących zasady opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przede wszystkim z uwagi na różnicę w wysokości obciążeń podatkowych takich nieruchomości w porównaniu do innych, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt I OSK 3521/15, dr hab. Przemysław Szustakiewcz poruszył zagadnienie formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz żądania udostępnienia korespondencji. Zarysowana w glosie tematyka ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji prawa dostępu do informacji publicznej przez wszystkich uprawnionych.