Nowy numer Zeszytów otwiera artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej zatytułowany Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Autorka dokonała w nim porównania konstrukcji postępowań uproszczonych w obu procedurach oraz ukazała ich odrębności, a także cechy wspólne.

W opracowaniu zatytułowanym Tryb uproszczony – pomiędzy jawnością a szybkością postępowania, dr Michał Kowalski dokonał oceny konstytucyjności i zgodności z regulacjami unijnymi postępowania uproszczonego w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na uwagę zasługują rozważania dr. Pawła Króla poświęcone Odkrywaniu podstawy aksjologicznej i teleologicznej działań administracyjnoprawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych. Autor podjął w tym opracowaniu istotne zagadnienie uwzględniania przez organy administracji publicznej podejmowanych działaniach określonych wartości i celów.

W tekście zatytułowanym Sprzeciw jako sposób na zmniejszenie ilości decyzji kasatoryjnych autorki mgr Marta Joanna Czubkowska oraz mgr Justyna Siemieniako podjęły refleksję na temat konstrukcji decyzji kasacyjnej przyjętej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz konstrukcji prawnej nowego środka zaskarżenia przysługującego do sądu administracyjnego. W pracy ujęte zostały wyniki badań empirycznych funkcjonowania sprzeciwu od decyzji kasacyjnej.

W artykule pt. Wykonalność postanowienia z art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego a ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, mgr Andrzej Tokarz dokonał oceny skutków nowelizacji Prawa budowlanego w zakresie kontroli postanowienia nakazującego wstrzymanie samowolnie prowadzonych robót budowlanych.

W glosie do wyroku NSA z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt I OSK 1260/16, mgr Janusz Wilczyński poruszył istotną kwestię kompetencji orzeczniczych organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym. Z kolej glosa autorstwa dr. Wojciecha Kręcisza, sędziego NSA, dotyczy problematyki podstawy prawnej do wniesienia skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Z kolei w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt I OSK 3521/15, dr hab. Przemysław Szustakiewcz poruszył zagadnienie formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz żądania udostępnienia korespondencji. Zarysowana w glosie tematyka ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji prawa dostępu do informacji publicznej przez wszystkich uprawnionych.