Piąty numer ZNSA z 2018 r. otwiera artykuł prof. SGH dr. hab. Dominika Gajewskiego oraz dr. Tomasza Grzybowskiego, zatytułowany Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej.

 

W opracowaniu tym przedstawione zostały interesujące wywody dotyczące samego nadużycia prawa podmiotowego, a także zagadnienia stricte podatkowe, odnoszące się do analizy orzecznictwa TSUE oraz specyfiki obejścia prawa w podatku VAT, w porównaniu do innych rodzajów podatków.

W artykule zatytułowanym Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości „budowli w budynku” w świetle wyroku TK w sprawie SK 48/15, dr Krzysztof Radzikowski podjął pierwszą w rodzimej literaturze próbę zmierzenia się ze skutkami tego wyroku w zakresie, w jakim umożliwione zostało uznanie za budowlę obiektu budowlanego, spełniającego kryteria definicji budynku, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785). W artykule zamieszczone zostały wskazania odnośnie postępowań sądowych wywołanych wyrokiem Trybunału.

Mgr Łukasz Cieślak, w opracowaniu zatytułowanym Udział Prokuratorii Generalnej RP w postępowaniu sądowoadministracyjnym po 1 stycznia 2017 r. wyjaśnia, w jakiej roli procesowej może wystąpić Prokuratoria w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a także jakie mogą się z tym łączyć problemy praktyczne.

W glosie do wyroku NSA z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 2583/15, autorstwa prof. UAM dr hab. Wojciecha Piątka poruszone zostały istotne problemy orzecznicze dotyczące mocy wiążącej decyzji administracyjnej w czasie, administracyjnego postępowania dowodowego oraz dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Z kolei glosa mgr. Marcina Szweda do postanowienia SN z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt III UZP 4/18, odnosi się do szeroko dyskutowanej problematyki pytań prejudycjalnych zadanych przez SN w związku z wejściem w życie nowej ustawy o SN. W glosie poruszona została kwestia zastosowania przez SN środka tymczasowego w postaci zawieszenia niektórych przepisów ustawy o SN na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, odczytywanych w związku z regulacjami unijnymi.