Ostatni numer ZNSA z 2018 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Roberta Stefanickiego, zatytułowane Desygnaty rękojmi należytego sprawowania funkcji zarządczych w instytucjach finansowych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Autor podjął w nim próbę zbadania oraz uporządkowania treści tego kryterium, co powinno przyczynić się do wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych powstających na etapie stosowania przepisów prawa rynku finansowego.

W artykule dr. hab. Rafała Dowgiera zatytułowanym Wniosek o oprocentowanie nadpłaty, poruszono problematykę dopuszczalności oraz zasad dochodzenia przez podatnika oprocentowania nadpłaty. Została ona przedstawiona na tle regulacji Ordynacji Podatkowej odnoszących się do nadpłaty, jej zwrotu oraz oprocentowania, z odwołaniem się do poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądowym i doktrynie.

W kolejnym opracowaniu dr hab. M. Wilbrandt-Gotowicz poświęciła uwagę zasadzie dobrowolności mediacji w sprawach administracyjnych. Na tle innych dzieł poświęconych tej samej tematyce, artykuł ten wyróżnia zagadnienie tzw. mediacji wertykalnej i wynikające z niego wątpliwości co do dobrowolności udziału w mediacji organu administracji publicznej.

W artykule zatytułowanym Ważenie zasad prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, dr Marta Sarnowiec-Cisłak oraz dr Tomasz Grzybowski podjęli istotne zagadnienia dotyczące charakteru zasad prawa, struktury procesu rozumowania prawnego zwanego ważeniem zasad, aż po kwestię okoliczności uzasadniających niezastosowanie przepisów, co do których istnieje uzasadniona opinia, że są niezgodne z Konstytucją.

Dr Mateusz Kaczocha w artykule Pozycja procesowa Prezesa Rady Ministrów w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym poddał analizie sytuacje, w których podmiot ten jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Bogata literatura oraz orzecznictwo sądowe umożliwiają czytelnikowi wyczerpujące zbadanie omawianej w opracowaniu problematyki.

W artykule dotyczącym następstwa prawnego z decyzji administracyjnej w przedmiocie świadectwa bezpieczeństwa dla podmiotu użytkującego bocznicę kolejową mgr Łukasz Trochym zaprezentował wyrażone w doktrynie poglądy w omawianym zakresie, zwracając uwagę na problemy, które sąd administracyjny musi rozstrzygnąć w toku wykonywanej w tym zakresie kontroli legalności.