Pierwszy numer ZNSA z 2019 r. otwiera artykuł prof. dr. hab. J.P. Tarno oraz dr hab. Moniki A. Król, zatytułowany Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Autorzy podzielili się w nim z czytelnikami refleksją na temat nowego środka dyscyplinującego organy administracji publicznej, o którym stanowią przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Swoją uwagę skupili na ustaleniu jego charakteru prawnego, pozycji wśród środków dyscyplinujących pozostających w dyspozycji sądów administracyjnych oraz samej zasadności wprowadzenia tego instrumentu dyscyplinowania do obiegu prawnego.

W artykule dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako prawnego środka ochrony przed uciążliwościami odorowymi – wybrane zagadnienia, dr Grzegorz Rząsa przedstawił węzłowe problemy badawcze związane z brakiem uchwalenia tzw. ustawy odorowej oraz z regulacjami uciążliwości odorowych w rozporządzeniu Ministra Środowiska wydanym na podstawie art. 222 ust. 5-7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W opracowaniu zatytułowanym Kto jest prawodawcą? Rozważania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, mgr Marek Suska nawiązał do trwającej zarówno w świecie nauki, jak i praktyki dyskusji na temat sposobu pojmowania intencji prawodawcy w interpretacji prawniczej, co w wymierny sposób przekłada się na rezultat wykładni.