Drugi numer ZNSA z 2019 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, zatytułowane U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej. Autor poświęcił w tym opracowaniu uwagę 100 rocznicy powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie oraz początkom kształtowania się polskiego sądownictwa.

W artykule prof. dr. hab. Andrzeja Skoczylasa, sędziego NSA, zatytułowanym Przedmiot ochrony w postępowaniu kasacyjnym a kwestia pozbawienia strony możliwości obrony jej praw. Wybrane zagadnienia, poruszony został istotny problem dotyczący przedmiotu ochrony sądowoadministracyjnej w kontekście jednej z przesłanek nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz jej interpretacji w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kolejne dwa opracowania zostały opublikowane w związku z rozstrzygnięciem I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w terminie od 1 października 2017 r. do 30 października 2018 r., zorganizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. I nagrodę w tym konkursie otrzymali ex aequo pani mgr Dagmara Dragan oraz pan mgr Marek Słupczewski. W opracowaniu pani mgr Dragan, zatytułowanym Charakter prawny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przedstawiono najważniejsze aspekty związane z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji infrastrukturalnych w energetyce. Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzona analiza orzecznictwa NSA pod kątem zależności wydania decyzji środowiskowej od obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwości kontroli raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz współdziałania organów w tym postępowaniu. Z kolei w opracowaniu pana mgr Słupczewskiego poświęconym Orzecznictwu polskich sądów administracyjnych w zakresie dobrej wiary w prawie podatkowym, przeprowadzono analizę dotyczącą problematyki dobrej wiary w prawie, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i rodzimych sądów administracyjnych.

W glosie do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt I OSK 256/18, prof. dr hab. Barbara Adamiak, sędzia NSA, poruszyła problematykę wyznaczenia granic prawa do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji publicznej, w stosunku do skierowania osoby prywatnej do komisji lekarskiej. Z kolei mgr Kacper Żychliński skupił uwagę na zasadność poboru kosztów egzekucyjnych od zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym opartym na decyzji wyeliminowanej z obrotu prawnego, z powodu uznania za niekonstytucyjne przepisów stanowiących podstawę prawną decyzji.

Na uwagę zasługuje ponadto opracowanie dr. Stefana Babiarza, sędziego NSA, dotyczące Opodatkowania nabycia spadku i darowizny w Polsce i w Niemczech. Poza samym porównaniem konstrukcji podatków w wybranych porządkach prawnych, w artykule wskazane zostały występujące w niemieckiej ustawie regulacje nie mające odpowiednika w przepisach polskich, takie jak sukcesja następcza, umowa o spadek, darowizna na wypadek śmierci.