W tym numerze polecamy następujące decyzje, orzeczenia i omówienia:

1) Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (U 3/17) z omówieniem Mirosława Steca;
2) Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w kontekście naliczenia opłat za usunięcie drzew
lub krzewów – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 czerwca 2017 r. (SKO 4131/38/17);

Niedopuszczalność prowadzenia postępowania środowiskowego w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w sposób „mniej restrykcyjny” – garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 października 2017 r. (SKO 4136/24/17); Spór o właściwość – ocena żywotności nasadzeń zastępczych – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 lipca 2017 r. (SKO 4131/44/17) – z omówieniami Magdaleny Raguszewskiej.
3) Opiniowanie podziału nieruchomości będącej częściowo gruntem rolnym – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 31 maja 2017 r. (SKO 4116/21/17), z omówieniem Barbary Michalak.
4) Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 sierpnia 2017 r. (IV SA/Po 316/17); Niedopuszczalność podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności własnej uchwały – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 13 lipca 2016 r. (II SA/Go 405/16), z omówieniami Gabriela Węgrzyna.
5) Niedopuszczalność powołania nowego kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej w przypadku wstrzymania wykonania uchwały w sprawie odwołania poprzedniego kierownika jednostki – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2017 r. (II OSK 1448/17); Niedopuszczalność zaskarżenia do sądu administracyjnego postanowienia organu nadzoru o wstrzymaniu wykonania uchwały zarządu województwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 czerwca 2017 r. (IV SA/Wr 247/17), z omówieniami Tomasza Judeckiego.

6) Zaciąganie zobowiązań – uchwała nr 0102–206/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 28.04.2017 r.; Upoważnienie do zaciągania zobowiązań – uchwała nr VI/779/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 20 marca 2017 r.; Wieloletnia prognoza finansowa – uchwała nr 9/44/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 2 marca 2017 r.; Dotacje dla jednostek oświatowych – uchwała nr 7/537/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 kwietnia 2017 r.; uchwała nr 030/g248/D/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 2 lutego 2017 r., uchwała nr XIII.79.S.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 7 czerwca 2017 r.; uchwała nr 10/52/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 9 marca 2017 r.; uchwała nr 7/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 8 lutego 2017 r.; uchwała nr IV/497/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 21 lutego 2017 r.; Dotacje na prace konserwatorskie – uchwała nr 9.63.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 20 kwietnia 2017 r., z omówieniami Ryszarda Pawła Krawczyka.

Glosy:

1) Renata Cybulska, Rozbudowana informacja publiczna prosta a informacja przetworzona – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2017 r. (I OSK 2791/16);

2) Paweł Daniel, Możliwość zwrotu kosztów postępowania administracyjnego poniesionych przez stronę – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2017 r. (II OSK 2877/15);

3) Krzysztof Gruszecki, Wymierzanie kar pieniężnych za uszkodzenie drzew – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 11 maja 2017 r. (II SA/Sz 238/17);

4) Dominik Kościuk, Dostęp do drogi publicznej przez drogę leśną jako przesłanka zatwierdzenia podziału nieruchomości – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2016 r. (I OSK 451/15);
5) Tomasz Szewc, Uzasadnienie odrzucenia skargi na uchwałę rady gminy w sprawie wynagrodzenia wójta – glosa częściowo krytyczna do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 29 marca 2017 r. (II SA/Lu 184/17) .

In this issue we recommend the following decisions, ruling and overviews:

1) Establishment of the Szczawa Municipality and the Grabówka Municipality – ruling of the Constitutional Tribunal of 1 June 2017 (U 3/17) (overview: Mirosław Stec);
2) Amendment of the Act on nature protection in the context of the calculation of charges
for removing trees or bushes – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 19 June 2017 (SKO 4131/38/17); Unacceptability of conducting environmental proceedings with respect to the projects that are to potentially significantly affect the environment in a „less restrictive” manner – garages, car parks or groups of car parks – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 October 2017 (SKO 4136/24/17); Dispute over properties – assessment of the vitality of substitute planting – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 12 July 2017 (SKO 4131/44/17) (overviews: Magdalena Raguszewska)
3) Providing an opinion on the division of real property which is partially agricultural land – decision of the Self-Government Government Board of Appeal in Wrocław of 31 May 2017 (SKO 4116/21/17) (overview: Barbara Michalak)
4) The system and organization of the municipality and the powers of its bodies
Procedure for adopting the municipality’s structure plan – judgement of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 3 August 2017 (IV SA/Po 316/17); Inadmissibility of the municipal council to pass a resolution on the annulment of its own resolution – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 13 July 2016 (II SA/Go 405/16) (overviews: Gabriel Węgrzyn)
5) Inadmissibility to appoint a new manager of a county organizational unit in the case of suspending the performance of a decision dismissing the previous manager of the unit – ruling of the Supreme Administrative Court of 11 July 2017 (II OSK 1448/17); The inadmissibility to appeal to the administrative court about a decision of a supervisory authority to suspend the performance of a resolution of the voivodship’s management board – ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 7 June 2017 (IV SA/Wr 247/17) (overviews: Tomasz Judecki);
6) Drawing liabilities – resolution No. 0102–206/17 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 28 April 2017; Authorization to draw liabilities – resolution No. VI/779/2017 of 20 March 2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów; The long-term financial forecast – resolution No. 9/44/2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 02 March 2017; Grants to educational units – resolution No. 7/537/2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Poznań of 12 April 2017,
Resolution No. 030/g248/D/17 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 02 February 2017, Resolution No. XIII.79.S.2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 07 June 2017, Resolution No. 10/52/2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 9 March 2017, Resolution No. 7/2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 08 February 2017, Resolution No. IV/497/2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 21 February 2017; Grants for conservation work – resolution No. 9.63.2017 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Warsaw of 20 April 2017 (overviews: Ryszard Paweł Krawczyk)

Commenteries:

1) Renata Cybulska, Extended simple public information and processed information – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 14 April 2017 (I OSK 2791/16);
The justification of the decision to refuse to provide public information, referring to the large amount of simple information (extensive simple information), which should be treated as processed public information, may require such an amount of time and resources as the provision of processed information and may therefore disrupt the activities of the entity required to provide public information.

2) Paweł Daniel, Possibility of refunding the costs of administrative proceedings borne by the party – partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 May 2017 (II OSK 2877/15)
The judgement draws attention to significant shortcomings in the regulations regarding the ability of the party to proceedings to apply for a refund of the costs of the proceedings which it incurred in order to defend its rights. In the current legal situation, there are no grounds for awarding a party a refund of the costs of the proceedings, even if these costs proved to be significant for the settlement of the given case and consequently protected it against
the inadmissible interference of the administration in its rights and obligations.

3) Krzysztof Gruszecki, Administering fines for damaging trees – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 11 May 2017 (II SA/Sz 238/17)
In this judgement, the court addressed the issues of the scope of admissible treatment work conducted around the crown of the tree (on the basis of Article 87a, para. 4 of the Act on the protection of nature of 15 April 2004, Journal of Laws of 2016, item 2134 as amended) and the issue of administering fines (pursuant to Article 88, para, 1, item 4 of Act on the protection of nature) for damage caused to the tree by work conducted around the crown of the tree. The position presented cannot be accepted.

4) Dominik Kościuk, Access to a public road via a forest road as a condition for approving the division of real property – partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 December 2016 (I OSK 451/15)
This ruling applies to the administrative circumstances of approving the division of real property, even though the plots arising after the division of the plot of land only have access to a public road via a forest road, whereby – extremely importantly – this is a situation in which an internal road was not separated from the property encompassed by the division. The judgement is partially criticized with respect to the Court’s statement that “Although the forest road is a special category of road, because it is not a public road (Article 6, para. 1, item 8 of the Act on Real Property Management) and it does not correspond to the definition of an internal road, it arises from the cited definition of an internal road that it could be a case of it. Therefore, its use as a method of access of the plot to a public road cannot be automatically ruled out.”

5) Tomasz Szewc, Justification of the rejection of a complaint about a resolution of the municipal council regarding the mayor’s remuneration – partially critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 29 March 2017
(II SA/Lu 184/17)
Complaints about resolutions on a mayor’s employment contract require particularly careful analysis of whether they satisfy the premises of a general complaint. This primarily applies to their public law nature. For this reason, court judgements in cases of this kind should be justified in detail.