W najnowszym, lutowym numerze kwartalnika GLOSA zapraszamy do lektury m.in. interesującej glosy prof. Aleksandra Kappesa pt. „Poręczenie a czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.2014 r. (I CSK 428/13)”. Sąd Najwyższy uznał, że poręczenie wierzytelności przysługującej do ZOZ stanowi czynność mającą na celu zmianę wierzyciela, a w konsekwencji – umowa taka jest nieważna ze względu na sankcję nieważności przewidzianą dla czynności mających na celu zmianę wierzyciela takiego zakładu. Autor glosy, nie zgadzając się ze stanowiskiem SN, krytykuje je zarówno z punktu widzenia dogmatycznego, ja i z uwagi na niekorzystne skutki gospodarcze, jakie mogą powstać dla zakładów na skutek trudności finansowania np. dostaw leków w wyniku głosowanego wyroku.

Polecamy także glosowane postanowienie Sądu Najwyższego (II CSK 581/12) autorstwa prof. Mariana Kępińskiego
i dra Jakuba Kępińskiego dotyczące możliwości zasiedzenia udziału we współwłasności przez jednego ze współwłaścicieli. Orzeczenie wpisuje się w linię orzeczniczą SN, która prowadzi w konsekwencji do stwierdzenia, że zasiedzenie udziału
we współwłasności przez współwłaściciela jest obecnie prawie niemożliwe. Stoi bowiem w sprzeczności z funkcją instytucji zasiedzenia, której celem jest dostosowywanie stanu prawnego do układu faktycznego oraz stabilizacja stosunków własnościowych, w tym też między współwłaścicielami.

Ponadto, w numerze znajduje się ciekawy tekst prof. Jana Błeszyńskiego i Marii Błeszyńskiej-Przybylskiej dotyczący
tzw. tantiem audiowizualnych do utworów wykorzystanych (wkładowych) w utworze audiowizualnym, zwanych także wynagrodzeniami dodatkowymi, o których mowa w art. 70 ust. 2(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 1994 r. Tekst jest glosą do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.05.2013 r. (I ACa 1359/12).