Wykładnia przepisów składających się na regulację instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jest przedmiotem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce stosowania prawa przez same spółki, a następnie znajdują odbicie w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Przy rozstrzyganiu wielu problemów interpretacyjnych, związanych z omawianą instytucją, jednoznaczne rozwiązanie może przynieść dopiero wykładnia funkcjonalna. Opracowanie obejmuje analizę przepisów art. 385 kodeksu spółek handlowych w kontekście liczebności rady nadzorczej w tych spółkach, których statut określa liczbę piastunów tego organu „widełkowo” oraz omówienie kilku orzeczeń sądowych, dotyczących instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Problematykę wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przez oddzielne grupy akcjonariuszy analizują w najnowszym, lutowym numerze kwartalnika „Glosa” dr hab. Maciej Mataczyński i Maksymilian Saczywko.

Ostatnich kilka lat pokazało, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy to temat ciągle aktualny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Sformułowanie przyczyn niesłabnącego zainteresowania zagadnieniem wyczerpania nie jest proste. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, w obecnie funkcjonującym kształcie, jest dziełem TS i dokonywanych przez niego interpretacji. Zdaniem prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej, może to powodować, że orzekające w sprawach wyczerpania sądy, w przypadku występowania stanów faktycznych odmiennych od tych, które były przedmiotem rozstrzygnięcia, kierują pytania w trybie prejudycjalnym. Jednocześnie formułowane przez TS poglądy nierzadko otwierają dalsze pytania. Może to być zarówno konsekwencją nieuwzględnienia przez Trybunał luksemburski w swoim rozumowaniu skutków, jakie w praktyce pociągnie zarówno stosowanie interpretacji zaproponowanej w orzeczeniu, jak i z reguły bardzo wąskiego ujęcia tezy orzeczenia, powodując wspomniane już powyżej wątpliwości stosowania tych poglądów na tle odmiennych stanów faktycznych. Czytelnicy zainteresowani tematem więcej informacji na ten temat znajdą w artykule pt. "Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości".

Poglądy sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów przemysłowych charakteryzują się brakiem stabilności. Orzecznictwo w zakresie opodatkowania elektrofiltrów jest tego dobrym przykładem. Wyroki sadów administracyjnych prezentują kilka poglądów na temat zasad opodatkowania elektrofiltrów,
a dodatkowo – są niespójne z wyrokami dotyczącymi opodatkowania innych obiektów przemysłowych. Zmienne koleje opodatkowania elektrofiltrów podatkiem od nieruchomości śledzi w najnowszej "Glosie" dr hab. Wojciech Morawski.