Prawo unijne nie przewiduje możliwości uzyskania przez pasażerów odszkodowania za opóźniony lot. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że taka możliwość istnieje, dokonując analogii z przepisami dotyczącymi odwołania lotów.
Tak daleko idąca interpretacja przepisów prawnych to w rzeczywistości tworzenie prawa. Dr Anna Konert w artykule
pt. „Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot ”analizuje, czy TS ma takie kompetencje. Czytelników zainteresowanych tym zagadnieniem zapraszamy do lektury najnowszego, majowego numeru kwartalnika „Glosa”.

W praktyce bardzo często dochodzi do sporów o zachowek, a przy tym do obrony przed roszczeniem z tego tytułu za pomocą zarzutu nadużycia prawa podmiotowego ze względu na sprzeczność tego roszczenia z zasadami współżycia społecznego. W doktrynie prawa taki sposób obrony jest uznawany za możliwy. Niemniej jednak dopuszcza się w tym trybie tylko obniżenie kwoty należnego zachowku. W jednym z najnowszych postanowień Sąd Najwyższy zezwolił jednak – przez odrzucenie przeciwnej skargi kasacyjnej – także na zupełne odebranie prawa do zachowku na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego. Zaakceptował również stanowisko, w myśl którego ocena postępowania uprawnionego do zachowku pod względem wspomnianych zasad może być dokonywana wyłącznie w relacji między nim a zobowiązanym z tytułu zachowku, a nie samym spadkodawcą. Zdaniem dr. hab. Marcina Trzebiatowskiego, przedstawiona koncepcja wymaga jednak weryfikacji krytycznej zarówno z punktu widzenia granic skuteczności zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przeciwko prawu do zachowku,
jak i w kontekście stanów faktycznych spraw rozstrzygniętych tym orzecznictwem.

Wprowadzenie opłat za urządzenia kopiujące i czyste nośniki miało zapewnić podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich rekompensatę za zmniejszenie dochodów, spowodowane kopiowaniem utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Poważnym problemem stało się jednak rozgraniczenie pomiędzy urządzeniami i nośnikami przeznaczonymi do użytku prywatnego a urządzeniami i nośnikami wykorzystywanymi dla celów profesjonalnych. W odniesieniu do drugiej
z wymienionych grup nie da się uzasadnić pobierania opłat potrzebą rekompensaty za dozwolony użytek prywatny. W najnowszym numerze „Glosy” Bohdan Widła glosuje uchwałę Sądu Najwyższego, w której ten dopuścił jednak pobieranie opłat, które w ostatecznym rozrachunku obciążyłyby podmiot profesjonalny. Autor zaznacza, że pogląd wyrażony przez
SN odbiega od linii wytyczonej przez najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.