Zagadnienie zdolności rejestrowej, jako wzoru przemysłowego, części składowej wytworu złożonego, mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 102 ust. 3 prawa własności przemysłowej) jest tematem, który w drugim tegorocznym numerze „Glosy” analizuje prof. dr hab. Ryszard Skubisz.


W szczególności chodzi tu o ocenę znaczenia przesłanki widoczności tej części składowej w toku używania tego wytworu. Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku stwierdził, że część składowa wzoru przemysłowego jest pozbawiona zdolności rejestrowej, jeśli nie jest wyposażona w cechę widoczności podczas zwykłego użytkowania, co, jak stwierdza autor glosy, jest trafnym stanowiskiem.
W europejskim systemie prawnym występują dwie charakterystyczne tendencje. Jedną z nich jest to dążenie do bardziej efektywnego egzekwowania prawa konkurencji, natomiast drugą – akcentowanie znaczenia ochrony praw podstawowych.
W wyroku w sprawie Akzo Nobel Chemicals Ltd Trybunał Sprawiedliwości zajął stanowisko w kwestii dopuszczalności ograniczania tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji Unii Europejskiej. Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury glosy dr hab. Marka Krzysztofa Kolasińskiego
Zwolnienie wniesionych nieruchomości aportem do spółki i obowiązek dokonania korekty podatku od towarów i usług odliczonego powoduje liczne spory z organami podatkowymi. Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.05.2011 r.1 wskazuje, że wprowadzenie niezgodnego z prawem unijnym zwolnienia od podatku VAT nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej szczegółów w glosie Konrada Aromińskiego dotyczącej zwolnienia wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki prawa handlowego.