Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku jest jednym z tematów poruszanych w Glosie 1/2012. Sąd Najwyższy w wyroku z 19.02.2010 r. odniósł się do art. 105 ust. 5 prawa bankowego jako podstawy odpowiedzialności banku za szkody będące wynikiem ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku. Przedmiotem wyroku było ustalenie czy odpowiedzialność banku za omawiane szkody ma charakter absolutny, czy też dopuszcza się ograniczenie jej zakresu przez odwołanie się do przesłanek egzoneracyjnych. Więcej na ten temat do przeczytania w artykule dr. Mariusza Krzysztofka.

Prof. dr. hab. Ryszard Skubisz i dr. Michał Mazurek odnoszącą się z kolei do znaczenia elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych. Autorzy wnoszą krytyczne uwagi do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego,
w którym, ich zdaniem, nieprawidłowo oceniono niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w kwestii pochodzenia towarów,
a także nie dokonano właściwej oceny złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego.

W ostatnim numerze kwartalnika przeczytacie również o praktycznych problemach, jakie się pojawiają przy ustalaniu stosowania rażąco niskiej ceny w przetargach na zamówienia publiczne, które to zagadnienie analizuje w swoim artykule
dr Małgorzata Sieradzka.