Numer 4/2013 Kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” skupia się głownie na problemie związanym z reorganizacją sadów, a w szczególności skuteczności decyzji przenoszących sędziów w trybie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 p.u.s.p., które zostały wydane przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie przez Ministra Sprawiedliwości.

Pod wspólnym tytułem „Konstytucyjne i ustrojowe skutki dla wymiaru sprawiedliwości uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17.07.2013 r. (III CZP 46/13)” publikujemy opinie prawne prof. Marka Chmaja oraz prof. Bogumiła Szmulika, które stały się podstawą do przyjętego stanowiska KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie statusu sędziów przeniesionych na inne miejsce służbowe w związku z reformą wprowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.10.2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1121), które publikujemy w dziale „Dokumenty KRS”. Sprowadza się ono do następującej konkluzji: „Krajowa Rada Sądownictwa zgadza się z argumentacją Sądu Najwyższego (...), że „decyzja o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ma charakter ustrojowy, a nie administracyjny. W najnowszej historii występowały przypadki, gdy prawodawca był zmuszony sanować z mocą wsteczną uchybienia w zakresie wyposażania organów państwa w kompetencje. Wobec tego decyzjom takim można wyjątkowo następczo nadawać moc wsteczną, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Takie rozwiązanie zapobiegłoby niezwykle negatywnym skutkom naruszającym prawa obywateli oraz podważającym ich zaufanie do państwa i do wymiaru sprawiedliwości. Wobec powyższego Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do Ministra Sprawiedliwości o jak najpilniejsze podjęcie odpowiednich działań zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu.”

Ponadto w części artykułowej:

  • tekst wystąpienia Geoffrey’a Vosa, sędziego Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Anglii i Walii, przewodniczącego Komisji Europejskiej w Radzie Sądownictwa Anglii i Walii, wygłoszonego na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w Sofii, 6.06.2013 r. pod tytułem „Niezawisłość i odpowiedzialność przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości”, w którym s. Vos przestrzega zebranych: „Niezawisłość ta jest stale zagrożona. Rządy często udają zrozumienie omówionych przeze mnie zasad, ale później postępują sprzecznie z nimi. Jako sędziowie musimy być przenikliwi, aby móc rozpoznać, że nasza niezawisłość jest podważana”,
  • artykuł Jana M. Passera, sędziego czeskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Maciej J. Nowakowski, głównego specjalisty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, na temat wpływu orzecznictwa sądów administracyjnych na pozycję ustrojową Prezydenta Republiki Czeskiej,
  • tekst dra Mariana Małeckiego pt. „Sądownictwo miechowskie w okresie staropolskim”.


W numerze znalazły się także: w dziale „Ludzie i wydarzenia” wywiad z prof. Teresą Dabowską-Romanowską, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pt. „Czuję się dłużnikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu”, w których Pani Profesor mówi nie tylko o dochodzeniu do zawodu prawnika, kondycji sadów i sądownictwa, ale i tworzeniu prawa i tendencjach we współczesnych demokracjach, oraz - w dziale „Poza wokandą” - rozmowa z Wojciechem Cyruliczkiem, sędzią w stanie spoczynku, pt. „Cyrulik”, o jego zainteresowaniach i pasjach.

Obok tych materiałów znalazły się także informacje środowiskowe, sylwetki nowych sędziów oraz najważniejsze opinie, stanowiska i uchwały podjęte przez KRS w okresie 1.07-30.09.2013 r.