Globalizacja gospodarki spowodowała, że arbitraż handlowy rozwinął się na całym świecie. Przekształcił się on w zorganizowany, zinstytucjonalizowany, profesjonalnie zarządzany i ulegający procesom komercjalizacji system rozstrzygania sporów gospodarczych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera etos arbitrażu determinujący jego naturę, o którym w najnowszym, majowym PPH pisze prof. dr hab. Jerzy Rajski.

Prace Grupy Roboczej ds. Arbitrażu i Koncyliacji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (ang. United Nations Commission on International Trade Law, dalej jako UNCITRAL) każą przypuszczać, że w niedługim czasie arbitraż inwestycyjny prowadzony na podstawie Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL będzie inny, niż obecnie nam znany. O projekcie zmian w Regulaminie arbitrażowym UNCITRAL pisze dr Katarzyna Michałowska w artykule pt. „Zasady dostępu do informacji o postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych”.

Punktem wyjścia do analizy zagadnień związanych z mandatem i kadencją jest kilka założeń oraz zasad, na których opiera się funkcjonowanie spółki akcyjnej. Po pierwsze, przyjmując założenie, że interes spółki należy rozumieć jako wypadkową interesu ogółu akcjonariuszy, można uznać, iż zarząd oraz nadzór w spółce akcyjnej są sprawowane przede wszystkim w interesie akcjonariuszy. Po drugie, w spółce akcyjnej przyjęto zasadę odwoływalności członków organów (art. 370
§ 1 k.s.h.). Zasada ta polega m.in. na tym, że walne zgromadzenie (a więc akcjonariusze) zachowuje kompetencje do odwoływania członków zarządu niezależnie od tego, jaki sposób wyboru członków zarządu został przewidziany w statucie (art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h.). Po trzecie, w spółce akcyjnej obowiązuje zasada kadencyjności, przy czym kodeks spółek handlowych wyznacza maksymalny okres kadencji. Mając w pamięci te założenia, dr Łukasz Gasiński analizuje wybrane problemy dotyczące kadencji oraz mandatu w spółce akcyjnej, próbując znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
czy statut spółki akcyjnej musi zawierać oznaczenie kadencji oraz jakie są konsekwencje braku takiego oznaczenia?
Czy kadencja musi być oznaczona w pełnych latach? Czy kodeks spółek handlowych przewiduje numerus clausus
przypadków wygaśnięcia mandatu członka organu?